Работно време с граждани:

8:00 ч. - 17:00 ч.

 

9780, с.Хитрино,

ул."Възраждане" №45

тел.: 05341 2250

факс: 05341 2120

 

raw/uploads/hitrino.jpgraw/uploads/4italiste.jpg raw/uploads/map-Hitrino.jpg

КOНТАКТИ:


РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОPМАЦИЯ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, АЛ.2 ОТ ЗПРКИ
Политика за защита на лични данни

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Заплащането на задължения за местни данъци и такси според вида им се извършва във всички клонове на Банка ДСК и Български пощи  ЕАД

 

 

 

Зелен телефон:

На телефон (05341) 22 13  и 0882/331210 (от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден) и на e-mail: ekolog@hitrino.org очакваме сигнали за екологично замърсяване и предложения за подобряване на екологичната политика на общината.

 

 

 

 

raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg

 

 

 

 

Хитрино - след инцидента  и сега ( видео 230MB )

 

 Съобщение: Поради ремонтни дейности в сградата на Общинска администрация Хитрино, факсът на Общината не работи. Моля използвайте официалният ни имейл kmet@hitrino.org.

 


 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИТРИНО

 

13.08.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - ЖП СЕКЦИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ

 


 

12.08.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 


 

О Б Я В Я В А

 

КАМПАНИЯ

 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО до 31.08.2020 година включително, съгласно чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,  чл.37 от Закона за защита на животните и в изпълнение на Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Хитрино (Актуализирана и изменена с:  Решение № 147 от 13.10.2017 г., протокол № 11, точка 1.)  

 

По-подробна информация може да Ви бъде предоставена от кметовете по населени места и служители от Общинска администрация Хитрино.

 

Апелираме, жителите на община Хитрино да се включат активно в Кампанията!

 

 

НАРЕДБА

 

 


 

Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хитрино”

 

информация

 


 

Заповед за сметосъбиране

 


 

 

 
На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Хитрино

 

УВЕДОМЯВА:

 

 

 


Изготвен е проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Хитрино.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 10.08.2020 г. включително на деловодството в Община Хитрино на адрес: с.Хитрино, ул.”Възраждане” № 45 или на e-mail:kmet@hitrino.org

 

 

уведомление

проект на наредбата

 


 

22.05.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за приемане на проект за актуализация на Общински план за развитие на община Хитрино 2014-2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ, МОТИВИ, ПРОЕКТ

 


19.05.2020 г.

 

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG 0000138 "КАМЕНИЦА"

 

ЗАПОВЕД / КАРТА

 


 

Констативен акт 1/15.04.2020 г.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 
На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Хитрино

УВЕДОМЯВА:

 


Изготвен е проект за изменение  на Наредба за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имушество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.05.2020 г. включително на деловодството в Община Хитрино или на e-mail:

 

мотиви

проект за изменение на наредба

 


 

ДАРЕНИЕ

 

Общински съвет Хитрино, на проведено заседание на 24.03.2020 г., подкрепи предложението на Кмета на община Хитрино г-н Нуридин Исмаил и взе решение за закупуване на Респиратор „Савина 300 Селект” за нуждите на МБАЛ- Шумен. „В такъв момент на извънредно положение, във връзка с вируса, който застрашава животи, това дарение е най- малкото, което можем да направим за населението на Област Шумен. Моля всички да спазваме забраните и да бъдем отговорни към собственото ни здраве и това на нашите близки”, допълни Кмета на Общината.

 

Решението бе подкрепено единодушно от всички 16 съветници, присъствали на заседанието.

 

От Общинска администрация Хитрино

 


 

ЗАПОВЕД

№ РД-47/16.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № РД-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на РБ на 08.03.2020 г., Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на Здравеопазването и взети решения от проведените на 09.03.2020 г. заседания на Областен кризисен щаб към Областна администрация Шумен

 

НАРЕЖДАМ:

1.Забраняват се до второ нареждане обществени културни мероприятия на открито и закрито, включително кинопрожекции, театрални постановки, масови мероприятия, в които участват деца и възрастни, включително събирания в пенсионерските клубове.

2.Спортните събития на територията на община Хитрино да се провеждат без публика.

3. Пътуванията в страната и чужбина да се извършват само в крайни случаи, а след завръщането да бъдат уведомени общопрактикуващите лекари.

4.Всички институции на територията на Община Хитрино, които работят с граждани да дезинфекцират помещенията си не по-малко от четири пъти на ден.

5.Забранявам достъпа на външни лица в сградата на Община Хитрино до второ нареждане, с изключение на:

-Център за административно обслужване;

-Център „Местни данъци и такси”

6.При необходимост от  лична среща, служителите от общинската администрация слизат в централното фоайе.

7.В помещенията на Центъра за административно обслужване и МДТ :

-на всеки 15 минути се дезинфекцират плотовете, помощните маси, бравите и химикалите за граждани.

-на всеки 2 часа гореспоменатите помещения се затварят за проветряване и почистване на подовете.

-на всеки 2 часа се дезинфекцират коридорите на I етаж, централно фоайе и входните врати на сградата, както и тоалетните.

8.На I етаж /след контролно – пропускателния пункт/, II и III етажи в сградата, се прилагат следните санитарно -  хигиенни мерки:

-коридорите и тоалетните се измиват четири пъти дневно с дезинфекциращ препарат.

-бравите на всички врати се дезинфекцират периодично.

 

9.За обезпечаване на мерките да се закупят дезинфекционни материали.

10.Да се прецизира пропускателния режим в сградата на общинска администрация:

10.1 не се допуска натрупване на голям брой лица в помещенията за административно обслужване на гражданите и кабинетите, в които пряко се работи с потребители на административните услуги;

10.2 изчакването да се осъществява на открито или на място с осигурена добра аерация;

10.3 при видими симптоми но неразположение (кашляне, кихане, секреция от носа) лицата да бъдат подканени да използват лични предпазни средства – маски, носни кърпи и други, които да се поставят пред лицето, както и да са на допустима дистанция един от друг и от служителите на съответното обслужващо гише.

11.Прекратяват се приемните дни на кмет и ръководство на Община Хитрино.

12.Да се засилят санитарно-хигиенните мерки от страна на отговорните служители.

13.Служителите на Община Хитрино и второстепенните разпоредители да бъдат пряко отговорни за собственото си здраве и състояние, като при първи симптоми незабавно да обърнат към ОПЛ.

14.Ръководителите на структурни звена да не допускат болни служители на работа.

15.Да се организира закупуване на еднократни ръкавици и задължителни дезинфектанти, съгласно препоръка МЗ за всички служители, които работят пряко с граждани.

16.Мерките от настоящата заповед да се считат за препоръчителни по отношение всички обществени сгради, в т.ч търговски обекти, банки, центрове за обслужване на клиенти и други, в които да се почистват и дезинфекцират помещенията не по-малко от четири пъти дневно.

 

Заповедта да се сведе до знанието на:

-служителите, отговарящи за почистването на сградата на Община Хитрино – за изпълнение;

-зам. кметовете, директори на дирекции, всички служители на ОбА;

За неизпълнение на заповедта да бъдат предприети дисциплинарни мерки съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Емине Юзеир – секретар на Община Хитрино.

 

 

НУРИДИН БАСРИ ИСМАИЛ:

Кмет на Община Хитрино

 


3.03.2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ - "БУЛГАРТРАНСГАЗ"

КЪМ ДОКУМЕНТА...


09.03.2020 г.

ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

ИСКАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ


22.01.2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение


06.01.2020 г.

РЕШЕНИЕ №768 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Хитрино -4" на "Автомагистрали -Черно море" АД Шумен

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение


16.12.2019 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИТРИНО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

правилник


 

11.11.2019 г.

На основание чл. 26 от ЗНА във връзка с чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от АПК Община Хитрино чрез публикуване на мотивите за изменение и допълнение на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Хитрино и издаване на сертификат клас В и проект на измененията, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения, както и да изложат становища по проекта на e-mail адрес: kmet@hitrino.org или в деловодството на Община Хитрино на адрес: с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45 в законоустановения 30-дневен срок, считано от 11.11.2019 г.

Дата на приключване: 11.12.2019 г.

Отговорна дирекция: „РРХДП”.

НАРЕДБА, МОТИВИ 

1.10.2018 г.

Пресконференция на кмета на Хитрино Нуридин Исмаил

Прессъобщение на МТСП

 


Към архив...

 

УВЕДОМЛЕНИЕ