Работно време с граждани:

 

8:00 ч. - 17:00 ч.

 

 

 

9780, с.Хитрино,

 

ул."Възраждане" №45

 

тел.: 05341 2250

 

факс: 05341 2120

 

 

raw/uploads/hitrino.jpgraw/uploads/4italiste.jpg raw/uploads/map-Hitrino.jpg

 

 

КOНТАКТИ:

 

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОPМАЦИЯ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, АЛ.2 ОТ ЗПРКИ
Политика за защита на лични данни

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

 

 

 

Заплащането на задължения за местни данъци и такси според вида им се извършва във всички клонове на Банка ДСК и Български пощи  ЕАД

 

 

 

 

 

 

Зелен телефон:

 

На телефон (05341) 22 13  и 0882/331210 (от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден) и на e-mail: ekolog@hitrino.org очакваме сигнали за екологично замърсяване и предложения за подобряване на екологичната политика на общината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Хитрино - след инцидента  и сега ( видео 230MB )

  


Съобщение: Поради ремонтни дейности в сградата на Общинска администрация Хитрино, факсът на Общината не работи. Моля използвайте официалният ни имейл kmet@hitrino.org.

 

 

 


 06.01.2021

Обява за проектно предложение за кандидатстване  по Проект “Топъл обяд в условия на пандемията от COVID19 в община Хитрино“

 

Община Хитрино разработва проектно предложение за кандидатстване  по Проект “Топъл обяд в условия на пандемията от COVID19 в община Хитрино“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, съфинансирана от ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ–НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

Услугата ще се предоставя на територията на цялата Община и ще включва осигуряване на топъл обяд (супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт), предоставяне на топъл обяд до домовете на потребителите и реализиране на съпътстващи мерки.

Във връзка с гореизложеното Община Хитрино уведомява всички заинтересовани лица, че започва прием на заявления – декларации за ползване услугата „Топъл обяд в  условия на пандемията от COVID-19 в община Хитрино“

Предвижда се безплатен топъл обяд да се предоставя в продължение на 3 месеца в работни дни, считано от 01.02.2021 год. до 27.04.2021 год. за следните целеви групи:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора взатруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. 

Всички лица, желаещи да ползват услугата, следва да попълнят и подадат заявление – декларация /Приложение №2/ и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложение 20/.

Към заявлението следва да бъдат приложени и следните документи:

  • Документ за самоличност /за справка/;
  • Копие ЕР на ТЕЛК и оригинал/ за справка/;

ВАЖНО: Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложение 20/ задължително се попълват от кандидат потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.

 

Заявления ще се приемат от 08.01.2021 г. до 13.01.2021 г. включително, от 08:00 до 17:00 часа в деловодството на Община Хитрино на адрес: 

         Община Хитрино
         с.Хитрино
         ул.”Възраждане” №45
         тел. 05341/ 22-50.

 

 

*За улеснение, документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места на територията на община Хитрино.

 

 

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ – Венец,  като Заявленията и придружаващите ги документи ще се разглеждат и от специално създадена комисия, назначена от Кмета на Община Хитрино, която ще изготви окончателен „Поименен списък на потребителите на социалната услуга“ и „Поименен списък на чакащите“, които ще бъдат включени в социалната услуга в случай на отпадане или отказ на някой от потребителите.

 

Общинска администрация

 

Приложение 2 заявление-декларация COVID-19

Приложение 20

 


 

22.12.2020

 

Обява за инвестиционно предложение

 

обява

 


 

17.12.2020

 

Проект на Заповед за обявяване на Защитена зона  BG0000602 "Кабиюк"

 

карта обща BG0000602

карта имоти BG0000602

обявление BG0000602

ПР ЗАП ЗЗ BG0000602 Кабиюк

 


 

30.10.2020

 

Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване за 2021 г.

 

заповед

 


29.10.2020

 

Противоепидемични мерки - Заповед

 

приложение , заповед

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

 

 

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Хитрино съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че е постъпило информация за инвестиционно предложение ”Напояване на земеделски култури и водопой на животни от подземни води, чрез изграждане на  водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина 400±50м в ПИ 73050.2.47, с площ 1709 кв.м  и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, землище на с.Трем, община Хитрино, област Шумен от „ЕКАНИ“ АД, с.Трем.

Цялата информация е качена на интернет страницата на Община Хитрино http://www.hitrino.org/.

В срок от 27.10.2020г. до 09.11.2020 г. включително, в деловодството на Община Хитрино и кметство с. Трем се приемат писмени мнения, становища и възражения, относно посочената информация.

 

 

 

Община Хитрино

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

 


 

26.10.2020

 

"Разпределение на масиви за ползване" - Заповеди ОД Земеделие - Шумен

 

документ

 


 

13.10.2020

 

 

 

 Уведомление за инвестиционно предложение от "АКАЦИЯ ТРЕЙД" ЕООД

 

 

 

уведомление

 

 

 


 

 

07.10.2020

 

 

 

Уведомление за инвестиционно предложение от "РАЗВИГОР" ЕООД

 

 

 

уведомление

 

 

 


 

 

28.09.2020

 

 

 

Уведомление за инвестиционно предложение от "АЙСАМ" ЕООД

 

 

 

уведомление

 

 

 


 

 

 

 

13.08.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - ЖП СЕКЦИЯ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 


 

 

12.08.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 


 

 

О Б Я В Я В А

 

 

 

КАМПАНИЯ

 

 

 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО до 31.08.2020 година включително, съгласно чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,  чл.37 от Закона за защита на животните и в изпълнение на Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Хитрино (Актуализирана и изменена с:  Решение № 147 от 13.10.2017 г., протокол № 11, точка 1.)  

 

 

 

По-подробна информация може да Ви бъде предоставена от кметовете по населени места и служители от Общинска администрация Хитрино.

 

 

 

Апелираме, жителите на община Хитрино да се включат активно в Кампанията!

 

 

 

 

 

НАРЕДБА

 

 

 

 

 


 

 

Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хитрино”

 

 

 

информация

 

 

 


 

 

Заповед за сметосъбиране

 

 

 


 

 

 

 

 
На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Хитрино

 

 

УВЕДОМЯВА:

 

 

 

 

 


Изготвен е проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Хитрино.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 10.08.2020 г. включително на деловодството в Община Хитрино на адрес: с.Хитрино, ул.”Възраждане” № 45 или на e-mail:kmet@hitrino.org

 

 

 

 

 

 

 

уведомление

 

проект на наредбата

 

 

 


 

 

22.05.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за приемане на проект за актуализация на Общински план за развитие на община Хитрино 2014-2020 г.

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ, МОТИВИ, ПРОЕКТ

 

 

 


 

19.05.2020 г.

 

 

 

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG 0000138 "КАМЕНИЦА"

 

 

 

ЗАПОВЕД / КАРТА

 

 

 


 

 

Констативен акт 1/15.04.2020 г.

 

 

 


 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 
На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Хитрино

 

УВЕДОМЯВА:

 

 


Изготвен е проект за изменение  на Наредба за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имушество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.05.2020 г. включително на деловодството в Община Хитрино или на e-mail:

 

 

 

мотиви

 

проект за изменение на наредба

 

 

 


 

 

ДАРЕНИЕ

 

 

 

Общински съвет Хитрино, на проведено заседание на 24.03.2020 г., подкрепи предложението на Кмета на община Хитрино г-н Нуридин Исмаил и взе решение за закупуване на Респиратор „Савина 300 Селект” за нуждите на МБАЛ- Шумен. „В такъв момент на извънредно положение, във връзка с вируса, който застрашава животи, това дарение е най- малкото, което можем да направим за населението на Област Шумен. Моля всички да спазваме забраните и да бъдем отговорни към собственото ни здраве и това на нашите близки”, допълни Кмета на Общината.

 

 

 

Решението бе подкрепено единодушно от всички 16 съветници, присъствали на заседанието.

 

 

 

От Общинска администрация Хитрино

 

 

 


 

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-47/16.03.2020 г.

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № РД-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на РБ на 08.03.2020 г., Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на Здравеопазването и взети решения от проведените на 09.03.2020 г. заседания на Областен кризисен щаб към Областна администрация Шумен

 

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Забраняват се до второ нареждане обществени културни мероприятия на открито и закрито, включително кинопрожекции, театрални постановки, масови мероприятия, в които участват деца и възрастни, включително събирания в пенсионерските клубове.

 

2.Спортните събития на територията на община Хитрино да се провеждат без публика.

 

3. Пътуванията в страната и чужбина да се извършват само в крайни случаи, а след завръщането да бъдат уведомени общопрактикуващите лекари.

 

4.Всички институции на територията на Община Хитрино, които работят с граждани да дезинфекцират помещенията си не по-малко от четири пъти на ден.

 

5.Забранявам достъпа на външни лица в сградата на Община Хитрино до второ нареждане, с изключение на:

 

-Център за административно обслужване;

 

-Център „Местни данъци и такси”

 

6.При необходимост от  лична среща, служителите от общинската администрация слизат в централното фоайе.

 

7.В помещенията на Центъра за административно обслужване и МДТ :

 

-на всеки 15 минути се дезинфекцират плотовете, помощните маси, бравите и химикалите за граждани.

 

-на всеки 2 часа гореспоменатите помещения се затварят за проветряване и почистване на подовете.

 

-на всеки 2 часа се дезинфекцират коридорите на I етаж, централно фоайе и входните врати на сградата, както и тоалетните.

 

8.На I етаж /след контролно – пропускателния пункт/, II и III етажи в сградата, се прилагат следните санитарно -  хигиенни мерки:

 

-коридорите и тоалетните се измиват четири пъти дневно с дезинфекциращ препарат.

 

-бравите на всички врати се дезинфекцират периодично.

 

 

 

9.За обезпечаване на мерките да се закупят дезинфекционни материали.

 

10.Да се прецизира пропускателния режим в сградата на общинска администрация:

 

10.1 не се допуска натрупване на голям брой лица в помещенията за административно обслужване на гражданите и кабинетите, в които пряко се работи с потребители на административните услуги;

 

10.2 изчакването да се осъществява на открито или на място с осигурена добра аерация;

 

10.3 при видими симптоми но неразположение (кашляне, кихане, секреция от носа) лицата да бъдат подканени да използват лични предпазни средства – маски, носни кърпи и други, които да се поставят пред лицето, както и да са на допустима дистанция един от друг и от служителите на съответното обслужващо гише.

 

11.Прекратяват се приемните дни на кмет и ръководство на Община Хитрино.

 

12.Да се засилят санитарно-хигиенните мерки от страна на отговорните служители.

 

13.Служителите на Община Хитрино и второстепенните разпоредители да бъдат пряко отговорни за собственото си здраве и състояние, като при първи симптоми незабавно да обърнат към ОПЛ.

 

14.Ръководителите на структурни звена да не допускат болни служители на работа.

 

15.Да се организира закупуване на еднократни ръкавици и задължителни дезинфектанти, съгласно препоръка МЗ за всички служители, които работят пряко с граждани.

 

16.Мерките от настоящата заповед да се считат за препоръчителни по отношение всички обществени сгради, в т.ч търговски обекти, банки, центрове за обслужване на клиенти и други, в които да се почистват и дезинфекцират помещенията не по-малко от четири пъти дневно.

 

 

 

Заповедта да се сведе до знанието на:

 

-служителите, отговарящи за почистването на сградата на Община Хитрино – за изпълнение;

 

-зам. кметовете, директори на дирекции, всички служители на ОбА;

 

За неизпълнение на заповедта да бъдат предприети дисциплинарни мерки съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Емине Юзеир – секретар на Община Хитрино.

 

 

 

 

 

НУРИДИН БАСРИ ИСМАИЛ:

 

Кмет на Община Хитрино

 

 


3.03.2020 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ - "БУЛГАРТРАНСГАЗ"

 

КЪМ ДОКУМЕНТА...

 


09.03.2020 г.

 

ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

 

ИСКАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ

 


22.01.2020 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

 


06.01.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №768 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Хитрино -4" на "Автомагистрали -Черно море" АД Шумен

 

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

 


16.12.2019 г.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИТРИНО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

правилник

 


 

 

11.11.2019 г.

 

На основание чл. 26 от ЗНА във връзка с чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от АПК Община Хитрино чрез публикуване на мотивите за изменение и допълнение на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Хитрино и издаване на сертификат клас В и проект на измененията, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения, както и да изложат становища по проекта на e-mail адрес: kmet@hitrino.org или в деловодството на Община Хитрино на адрес: с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45 в законоустановения 30-дневен срок, считано от 11.11.2019 г.

 

Дата на приключване: 11.12.2019 г.

 

Отговорна дирекция: „РРХДП”.

 

НАРЕДБА, МОТИВИ

 


 


 

 

1.10.2018 г.

 

Пресконференция на кмета на Хитрино Нуридин Исмаил

 

Прессъобщение на МТСП

 

 

 


Към архив...

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ