Работно време с граждани:

8:00 ч. - 17:00 ч.

 

Контакти:

9780, с.Хитрино,

ул."Възраждане" №45

тел.: 05341 2250

факс: 05341 2120

 

raw/uploads/hitrino.jpgraw/uploads/4italiste.jpg raw/uploads/map-Hitrino.jpg  

 

 


РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОPМАЦИЯ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, АЛ.2 ОТ ЗПРКИ

 

 

 

Зелен телефон:

На телефон (05341) 22 13  и 0882/331210 (от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден) и на e-mail: ekolog@hitrino.org очакваме сигнали за екологично замърсяване и предложения за подобряване на екологичната политика на общината.

 

 

 

 

raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg

 

 

 

Актуално:

 

19.04.2018 г.

 

Конкурс за социален работник по Проект " Приеми ме 2015 "

 

документи

 


 

13.04.2018 г.

Кампания за пролетно хигиенизиране

на населените места на територията на Община Хитрино

Заповед


 

ОБЯВА

за инвестиционно намерение

на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ"ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТУКТУРА"

Обява, Уведомление, Приложение


23.03.2018 г.

Община Хитрино започва реализация на проект по ПРСР 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Проект: „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез изпълнение на ремонтни дейности във физкултурния салон и подобряване на прилежащите пространства към СОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Хитрино, община Хитрино“

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00938 от 21.03.2018 г.

Обща стойност на проекта: 755 219,69 лв.

Oбща стойност на финансовата помощ: 557,751,10 лв.


16.03.2018 г.

 

Конкурс за социален работник по Проект " Приеми ме 2015 "

 

документи

 

 

 


14.03.2018 г.

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДП НКЖИ ЗА “ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ РУСЕ - ВАРНА”

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

О Б Я В Я В А

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на ДП НКЖИ за “Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе - Варна”.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е качена на официалния сайт на община Хитрино.

Писмени становища и мнения се приемат в деловодството на община Хитрино всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа за периода от 14.03.2018г. до 28.03.2018г.

За контакти: Мирослава Доганджийска, e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg, тел: 02/9323863

Приложение


07.03.2018 г.

ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., поел. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий" № 17-19          ЕИК 831661388

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужвана от „В и К-Шумен“ ООД, гр. Шумен“.

ОБЯВА, ИНФОРМАЦИЯ, prilogenia


 

 

Към архив...