Работно време с граждани:

8:00 ч. - 17:00 ч.

 

9780, с.Хитрино,

ул."Възраждане" №45

тел.: 05341 2250

факс: 05341 2120

 

raw/uploads/hitrino.jpgraw/uploads/4italiste.jpg raw/uploads/map-Hitrino.jpg

КOНТАКТИ:


РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОPМАЦИЯ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, АЛ.2 ОТ ЗПРКИ
Политика за защита на лични данни

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Заплащането на задължения за местни данъци и такси според вида им се извършва във всички клонове на Банка ДСК и Български пощи  ЕАД

 

 

 

Зелен телефон:

На телефон (05341) 22 13  и 0882/331210 (от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден) и на e-mail: ekolog@hitrino.org очакваме сигнали за екологично замърсяване и предложения за подобряване на екологичната политика на общината.

 

 

 

 

raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg

 

 

 

 

Хитрино - след инцидента  и сега ( видео 230MB )

 Съобщение: Поради ремонтни дейности в сградата на Общинска администрация Хитрино, факсът на Общината не работи. Моля използвайте официалният ни имейл kmet@hitrino.org.

 


 

Актуално:

 

11.11.2019 г.


На основание чл. 26 от ЗНА във връзка с чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от АПК Община Хитрино чрез публикуване на мотивите за изменение и допълнение на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Хитрино и издаване на сертификат клас В и проект на измененията, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения, както и да изложат становища по проекта на e-mail адрес: kmet@hitrino.org или в деловодството на Община Хитрино на адрес: с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45 в законоустановения 30-дневен срок, считано от 11.11.2019 г.

Дата на приключване: 11.12.2019 г.

Отговорна дирекция: „РРХДП”.

 

НАРЕДБА, МОТИВИ

 


30.10.2019 г.

ЗАПОВЕД ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ

 21.10.2019 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 

 

ДОКУМЕНТИ

  

18.10.2019 г.

избиратели с увредено зрение


 

11.10.2019 г.

Заповеди - по схема "Училищен плод", по схема "Училищно мляко"


 

02.10.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до жителите на Община Хитрино


В изпълнение на Швейцарско – Българска програма за сътрудничество Общинска администрация Хитрино, Ви уведомява, че от 01.10.2019 г. започва разделно събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата по населените места на територията на общината. Към Съобщението е приложен списък с Опасните битови отпадъци, които ще се събират от мобилни пунктове / микробуси/. Те ще спират на площадите пред кметствата на селата.

За месец октомври графика за община Хитрино е следния:

7 и 21 октомври 2019 г. - с.Черна - 9,10ч; с. Д.Войников – 10,45ч.; с. Байково – 11,00ч.;               с. Трем – 12,00ч.; с. Висока поляна – 13,00ч.; с. Студеница – 13,30ч.; с. Тервел – 14,15ч.;         с. Звегор – 15,00ч.;

8 и 22 октомври 2019г.: с. Сливак – 9,15ч.; с. Близнаци – 10,00ч.; с. Калино – 11,00ч.;                  с. Становец – 12,00ч.; с. Иглика – 13,00ч.;  с. Живково – 14,00ч.;

10 и 25 октомври 2019г.: с. Върбак – 9,45ч.; с. Каменяк – 10,30ч.; с. Тимарево – 20,00ч.;               с. Длъжко – 12,45ч.; с. Развигорово – 13,30ч.; с. Единаковци – 14,30ч.;

10 и 24 октомври  2019 г. – Хитрино от 9,00 – 15,30 часа.

 

СПИСЪК на разрешените за събиране опасни отпадъци

  

30.09.2019 г.

Обявление

Обявления за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"


 

26.09.2019 г.

Заповед за агитационни материали


 

18.09.2019 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

СЪОБЩЕНИЕ, ИСКАНЕ. ИНФОРМАЦИЯ

  

12.09.2019 г.

Консултация на 17.09.2019 за СИК


 

11.09.2019 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

относно: Инициативата „Да изчистим България заедно - 2019г.“

 

Във връзка с провеждане на кампания „Да изчистим България заедно”, определеният ден за национално почистване е 14 септември 2019 година.
Община Хитрино също ще се включи в кампанията.  Всеки може да намери своето място в тази кампания, като почисти пространството пред своя дом, тротоара или градинката пред него.

Приканваме всеки, който е мотивиран да участва, да се включи в почистването на 14 септември 2019 година.

Забранява се изхвърлянето на отпадъци в насипно състояние по тротоари и улици! Събраният отпадък в чувалите да се остави до контейнерите за събиране на битовия отпадък. Транспортирането на отпадъците ще бъде извършено от Общината.

Чували и ръкавици ще се раздават на 14.09.2019г. от 09:00 часа в сградата на община Хитрино.

Благодарим на всички жители на Община Хитрино, които ще се включат в инициативата "Да изчистим България заедно"!

 

 


 

 

30.08.2019 г.

 

СТАНОВИЩЕ

от "Автомагистрали - Черно море" АД Шумен относнопроведениобществени обсъждания на доклад за ОВОС

 

  

16.08.2019 г.

ПРЕДОСТЯВАНЕ НА ЛИЧНА ПОМОЩ


 

13.08.2019 г.

Заповед № РД-217

Заповед № РД-218

 


 

09.08.2019 г.

ЗАПОВЕД № РД-211


 

02.08.2019 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 

 


 

 

 

29.07.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

на БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"  за  ползване на воден обект


СЪОБЩЕНИЕ


 


 

 

26.07.2019 г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ

Относно: подаване на заявление за изплащане на обезщетение във връзка с възникването на сервитут по чл. 64, ал. 6 от Закона за енергетиката за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно от северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”.

Гражданите, чийто имоти са засегнати, ще получат уведомително писмо.

За изплащане на полагащото се обезщетение се подава заявление с необходимите документи към него в сградата на Община Хитрино, Техническа служба или по пощата на адрес: с.Хитрино, ул. Възраждане 45 , а именно:

- Пълномощно (в случай, че заявлението не се подава от лично от собственика на имота);

- Документ за собственост на имота (пр.: нотариален акт, договор за доброволна делба и др.);

- Решение на ПК или скица на имота валидна шест месеца от датата на издаване;

- Удостоверение за наследници (при необходимост);

- Документ за банкова сметка.

Образец на заявление може да се получи на място в Община Хитрино или да се свали от ТУК


 

26.07.2019 г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ

Относно: приети пазарни оценки във връзка с възникването на сервитут по чл. 64, ал. 6 от Закона за енергетиката за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно от северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”.

На основание чл. 210, ал.3 от ЗУТ Решението (Протокол № 4) на комисията, назначена със Заповед № РД-61/12.03.2019 г. на кмета на Община Хитрино, може да се обжалва от заинтересуваните лица по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Хитрино до Административен съд - гр. Шумен.

Големият брой засегнати имоти, част от които са наследствени, и при набавянето на данни за наследници, а нерядко и за установяване на адреси (поради липсата на актуални данни в съответните регистри), може да доведе до невъзможност за информиране на всички заинтересовани страни.

Някои от собствениците на засегнатите имоти, за които се дължи обезщетение (или техните наследници), не бяха открити, а за други се установи, че са извън границите на Република България. В тази връзка чрез настоящото съобщение, каним всеки, който се разпознава като собственик на засегнат имот, на който се дължи обезщетение във връзка с учредяване на сервитута, да се свърже с Общинска администрация Хитрино за повече информация.

Техническа служба – Община Хитрино

тел.за връзка: 053/41 23 93

e-mail: ut@hitrino.org

Собственици на засегнатите имоти извън границите на РБ  - приложение

Неоткрити собственици на засегнатите имоти  - приложение

 

 


 

 

22.07.2019 г.

О Б Я В А

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

От: „ АКАЦИЯ ТРЕЙД“ ЕООД, : с. Хитрино,  ул. „ Иван Вазов“, № 10

Телефон за контакти: +359888999696

Има следното инвестиционно намерение : Добавяне към утвърдена площадка за третиране на отпадъци нови дейности / компостиране и рециклиране

В поземлен имот с : УПИ VI, кв.12

В землището на град/село: с. Хитрино , община Хитрино

Мнения и възражения се приемат в дирекция „ Устройство на територията“ в сградата на община Хитрино  или на посочения адрес.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 


 

17.07.2019 г.

 

Обява за обществено обсъждане

обява

 

 


 

15.07.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с  изпълнението на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“, осъществяван по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,


УВЕДОМЯВАМЕ, че считано от 15 юли 2019 г. започват строително монтажните работи на водопроводната мрежа по ул.”Христо Ботев”, ул.”Цар Калоян”, ул. „Никола Вапцаров”, ул. „Шипка”, ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Иван Вазов” и ул. „Преслав”.

Изпълнител на проекта е „Пътинженерингстрой – Т” ЕАД.

 

 


 

 

1.10.2018 г.

Пресконференция на кмета на Хитрино Нуридин Исмаил

Прессъобщение на МТСП

 Към архив...