raw/uploads/hitrino.jpg

raw/uploads/4italiste.jpgraw/uploads/map-Hitrino.jpg

 

 

Кмет на община
Нуридин Басри Исмаил

Работно време с граждани
08:00 ч. - 17:00 ч.

Контакти
Тел.:22 50, 21 30 Факс:21 20

 

 
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОPМАЦИЯ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, АЛ.2 ОТ ЗПРКИ

Зелен телефон:

На телефон (05341) 22 13  и 0882/331210 (от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден) и на e-mail: ekolog@hitrino.org очакваме сигнали за екологично замърсяване и предложения за подобряване на екологичната политика на общината.

 

 

raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg

 


 

Обява за търг с явно наддаване

 

обява

 


 

 

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

 

декларации

 


 

Обява за набиране на персонал за МИГ

 

обява

 


 

ПОКАНА 

 

    Сдружение с нестопанска цел “Местна Инициативна Група Лозница -Самуил-Хитрино”, със седалище и адрес:, гр.Лозница, улица “ Дружба ” № 19  , на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на  16.08.2017 година  от 10ч.  на   адрес: гр.Лозница, улица “ Дружба ” № 21, при следния дневен ред: 

1. Приеманe на  нови членове на Сдружението;

2. Освобождоване на членове от Сдружението;

3. Приемане на стратегия по подхода ВОМР;

4. разни.

    При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час и ще се проведе в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от наличния кворум. Регистрацията на членовете на сдружението за участие в общото събрание ще започне един час преди общото събрание. За регистрацията си членовете трябва да представят документ за самоличност. Пълномощниците на членовете трябва да представят и писмено пълномощно.

 

 


 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

  Във връзка с кандидатстване на община Хитрино с проектно предложение „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в изпълнение на чл. 29, ал. 15 и сл. от „Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.““, моля да предоставите оферти за изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи, които възнамеряваме да заявим за финансиране и които не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, както следва:

Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения за 1м/л - диаметър в мм: DN160 - -вид на почвата: земна;

 

документация

 


 

П О К А Н А


За участие в обществено обсъждане на разработваната стратегията за водено от общностите местно развитие на миг Лозница-Цамуил-Хитрино 

 

покана

 


 

 

Протокол - 30.05.2017

 


 

 

Протокол - 29.05.2017

 


 

 

Протокол - 19.05.2017

 


 

 

обява

 


 

 

Регистър на дарителите

 

ОТКРИТА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ НА

ОБЩИНА ХИТРИНО

 

 

BG95DEMI92403100181704, DEMIBGSF

в лева

 

 

BG36DEMI92403400114526, DEMIBGSF

в евро

 

 

"ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД

 

 

ДАРЕНИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ  ХИТРИНО

 

Уважаеми съграждани, сънародници, колеги и приятели,

 

Благодарим Ви за моралната подкрепа и съпричастност!

 

Поради постъпили въпроси относно начините за дарение за пострадалите след взрива в Хитрино, искаме да Ви съобщим, че това може да стане както по горепосочената банкова сметка, така и на място в село Хитрино - сватбената зала /за вещи от първа необходимост и хранителни продукти/

 


 


 

Годишен доклад за предоставените държавни помощи през 2016 година

 

доклад

 


 

 

Протокол - интервю 24.11.2016

 

протокол

 


 

 

Протокол - конкурс "Юрисконсулт"

резултати

 


 

 

Конкурс за юрисконсулт - протокол от заседание на комисията - 10.11.2016 г.

протокол

 


 

  

Протокол  - допуснати до конкурс за юрисконсулт

протокол

 


 


ОБЩИНА  ХИТРИНО

обявява конкурс за длъжността

„ЮРИСКОНСУЛТ”

при следните условия:

   1.  Минимални изисквания:

            - образование                                                                  Висше;

            - образователно-квалификационна степен              Магистър;

            - професионален опит                                                    Не се изисква;

            - минимален ранг                                                                 V младши.

 

  2. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:  „Право”.

 

  3. Кратко описание на длъжността:

    Изготвя правни становища и дава юридически консултации по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на Община Хитрино; Осъществява процесуално представителство на Кмета и на Общината; Разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на администрацията; Следи за законосъобразността на актовете, свързани с дейността на администрацията; Изготвя заповеди, договори и други.

 

4. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 650 лв.

 

5. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе в два  етапа, а именно:

       - решаване на тест;

       - интервю.

 

6. Документи за участие в конкурсната процедура:

      Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

     -  Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл.17, ал.1 от

        Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

     -  Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под

        запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване

        от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема длъжността, за

        която кандидатства;

      -  Копие от документите за придобитата образователно-квалификационна степен,

         която се изисква за длъжността;

      -  Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния

         опит или придобития ранг като държавен служител;

       - Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при

наличие на такива.

 

7. Място и срок за подаване на документите за участие:

    Документите се подават лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, в община Хитрино, адрес: с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45, в Център за услуги и информация на Общинска Администрация Хитрино в работно време (от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа).

    Телефон за информация: (05341) 21-30 - „Деловодство” в Община Хитрино.

 

    Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за

обяви в сградата на общината на адрес с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45.

 

    Крайният срок за подаване на документите е 17.00 часа на 28.10.2016г..

 


 

  

Консултации за определяне състава на секционните комисии - 27.09.2016 г., 10.00ч.

 


 

 

ПРОТОКОЛ за отдаване под наем на пасища и мери.docx 

Списък на неотдадени мери от Община Хитрино

 


 

П О К А Н А

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО ЗА 2015г

  

 

ПОКАНВАМ

 

Всички граждани и заинтересовани лица на публично обсъждане на изпълнението на бюджета на община Хитрино за 2015 г., което ще се проведе на 20.05.2016 г. от 10.00 часа в залата на община Хитрино.

  

 

Мустафа Ахмед

5 Г. На основание чл.25,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,във връзка с чл.140,ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.43,ал.5 от приетата от Общинския съвет „Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хитрино

 

Председател на Общински съвет Хитрино

 

 


 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ

„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

Информация по Проект

Информация по Проект 

информация

 


 

 

Покана за свикване на общо събрание на СНЦ "МИГ Хитрино-Венец"

 

покана

 


 

Годишен план за ползване на дървесина на община Хитрино за 2016 г.

 

доклад

 


 

 

Годишен доклад за предоставените държавни помощи през 2015 година

 

доклад

 


 

Община Хитрино приканва да се заплатят сумите по наложени глоби с наказателни постановления

Уважаеми съграждани,

Във връзка с наложените административни наказания – „глоби”, по влезли в сила наказателни постановления, община Хитрино уведомява наказаните лица, че следва да заплатят задълженията си по наложените им наказателни постановления. Указваме Ви, че при неизпълнение в законоустановения срок, ще пристъпим към принудително събиране на „глобата”.

Дължимата сума може да внесете доброволно в касата на община Хитрино, ул.”Възраждане” № 45 в Центъра за услуги и информация по сметка в брой или по сметка на община Хитрино: IBAN BG18DEMI92408400025828, ВIC DEMIBGSF „Търговска банка D” АД ФЦ  Шумен, код плащане: 446500.

 


 

Заседание на Обл. обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

 


 

 

ОБЯВА

за среща за обществено обсъждане

 

 

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и на основание чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка и във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Хитрино съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИТРИНО (ОУПОХ) се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Хитрино и Екологична част към ОУПОХ.

Цялата документация може да се види всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в сградата на Община Хитрино, стая 304 считано от 23.11.2015г. до 07.12.2015г. Общественото обсъждане ще се проведе на 07.12.2015г. /понеделник/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Хитрино.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в деловодството на Община Хитрино се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.

 

Текстови и графични материали свързани с Предварителен проект на ОУП на Община Хитрино

 

1.Текстова част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Хитрино-ТОМ I

2.Графична част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Хитрино-TOM I

3. Текстова част на Предварителен проект на ОУПОХ-Културно наследство-ТОМ II

4. Графична част на Предварителен проект на ОУПОХ-Културно наследство-ТОМ II

5. Екологична част към Общ устройствен план на Община Хитрино

6.Нетехническо резюме към Екологичната част към Общ устройствен план на Община Хитрино

7.Приложения към екологична част на ОУПОХ


 

 

Покана - публично обсъждане на Бюджет 2016г.

 

 Покана

 


 

З А П О В Е Д № РД-367/28.10.2015 г.

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

по

Екологична част към Oбщ устройствен план нa Община Хитрино

 

Съобщение

 


 

Община Хитрино  Обявява  - Решение № ШУ – 09- ЕО/2015 г. за преценяване  на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програмата за управление на отпадъците на Община Хитрино  за периода 2015-2020 г.

 

Решение |  Програма

 

 


 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Въз основа на Заповед № РД-252//27.07.2015г., издадена от кмета на Община Хитрино, комисия ще проведе проверка на 13.08.2015г. от 09:00 часа, с която да се установи дали доброволно и в срок са изпълнени следните заповеди на кмета на Община Хитрино:

-         Заповед № РД-65/24.02.2015г. относно склад 480 кв.м., находящ се в част от парцел 2 в кв. 1а, ул. „Възраждане” № 4, с.Хитрино;

-         Заповед № РД-63/24.02.2015г. относно склад 258 кв.м., находящ се в част от планоснимачен номер 2 в кв. 1, ул. „Възраждане” № 4а, с.Хитрино

-         Заповед № РД-66/24.02.2015г. относно склад 256 кв.м., находящ се в имот 5, УПИ-ІІ КОО в кв. 1а, ул. „Възраждане” № 6а, с.Хитрино и склад 302 кв.м, находящ се в УПИ-33-328 в кв. 47, ул. „Мир” № 7, с. Хитрино

-         Заповед № РД-62/24.02.2015г. относно склад, планоснимачен номер 2, в кв. 1а, ул. „Възраждане” № 6б, с.Хитрино

-         Заповед № РД-67/24.02.2015г. относно склад 312 кв.м., находящ се в имот 105 кв. 7, ул. „Възраждане” № 57, с.Хитрино

-         Заповед № РД-68/24.02.2015г. относно склад 510 кв. м., находящ се в имот 326 в кв. 47, ул. „Мир” № 3, с.Хитрино

-         Заповед № РД-60/24.02.2015г. относно складове 230 кв.м и 212 кв.м, находящи се в УПИ-І 330 в кв 47, ул. „Мир” № 9, с.Хитрино

-         Заповед № РД-61/24.02.2015г относно бивше кметство от 230 кв.м., находящо се в имот 61 кв. 6, с.Хитрино

-         Заповед № РД - 69/24.02.2015г. относно склад 580 кв.м., находящ се в имот 327 в кв. 47, ул. „Мир” № 5, с.Хитрино

При установяване на неизпълнение от страна на адресатите на горепосочените заповеди, ще се премине към принудително изпълнение на същите съгласно разпоредбите на ЗУТ и Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл. 196, ал. 5 от ЗУТ, приета с Решение № 57/16.09.2008г. от Общински съвет Хитрино. Действията ще бъдат извършени от общината, но за тяхна сметка.

 

 

П О К А Н А

 

ЗА

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО КЪМ 31.12.2014 Г.

 

 


 

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и  програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

 

Община Хитрино, област Шумен

 

С Ъ О Б Щ А В А

 

на населението на община Хитрино, че е изготвеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Хитрино, което се представя за обществени консултации.

 

Крайна дата за изразяване на становища: 23.04.2015 г.  

 

Писмени становища и мнения се приемат в Община Хитрино, 9780 с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45 или на е-mail: kmet@hitrino.org

Пълният текст на „Задание за обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Хитрино“ може да видите тук

 

 


 

 

Съобщение за стартиране на проект

"Нови възможности за грижа" - предоставяне на услугата личен асистент

 

 Съобщение

Информация

 

 


 

Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и средни годишни рентни плащания по землища за община Хитрино, съгласно изискванията на чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

protocol_37iZSPZZ_B.G(2).docx

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на Заповеди с №№ РД–59/24.02.2015г., 60/24.02.2015г, 61/24.02.2015г, 62/24.02.2015г, 63/24.02.2015г, 64/24.02.2015г, 65/24.02.2015г, 66/24.02.2015г, 67/24.02.2015г, 68/24.02.2015г, 69/24.02.2015г, издадени от Кмета на Община Хитрино, уведомяваме всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 196, ал. 4 от ЗУТ, че долупосочените сгради са освидетелствани като опасни за живота и здравето на гражданите и следва да се предприемат в 4 месечен срок следните мерки:

 1. Склад 140 кв.м., находящ се в част от парцел 2 в кв. 1а, ул. „Възраждане” № 2а, с.Хитрино –  да бъде премахнат от собствениците съобразно законовите изисквания;
 2. Склад 480 кв.м., находящ се в част от парцел 2 в кв. 1а, ул. „Възраждане” № 4, с.Хитрино - да бъде премахнат от собствениците съобразно законовите изисквания;
 3. Склад 258 кв.м., находящ се в част от планоснимачен номер 2 в кв. 1а, ул. „Възраждане” № 4а, с.Хитрино – да бъде поправен и заздравен съобразно законовите изисквания;
 4. Склад 256 кв.м., находящ се в имот 5, УПИ-ІІ коо в кв. 1а, ул. „Възраждане” № 6а, с.Хитрино - да бъде премахнат от собствениците съобразно законовите изисквания;
 5. Склад, планоснимачен номер 2, в кв. 1а, ул. „Възраждане” № 6б, с.Хитрино - да бъде премахнат от собствениците съобразно законовите изисквания;
 6. Склад 312 кв.м., находящ се в имот 105 кв. 7, ул. „Възраждане” № 57, с.Хитрино - да бъде премахнат от собствениците съобразно законовите изисквания;
 7. Склад 510 кв. м., находящ се в имот 326 в кв. 47, ул. „Мир” № 3, с.Хитрино - да бъде премахнат от собствениците съобразно законовите изисквания;
 8. Склад 580 кв.м., находящ се в имот 327 в кв. 47, ул. „Мир” № 5, с.Хитрино - да бъде премахнат от собствениците съобразно законовите изисквания;
 9. Склад 302 кв.м., находящ се в УПИ-33-328 в кв. 47, ул. „Мир” № 7, с.Хитрино - да бъде премахнат от собствениците съобразно законовите изисквания;

10.  Складове 230 кв.м и 212 кв.м, находящи се в УПИ-І 330 в кв 47, ул. „Мир” № 9, с.Хитрино - да бъде премахнат от собствениците съобразно законовите изисквания;

11.  Бивше кметство от 230 кв.м., находящо се в имот 61 кв. 6, с.Хитрино – да бъде поправено и заздравено съобразно законовите изисквания;

12.  Баня, находяща се в УПИ-VІІ, кв. 3, с.Хитрино - да бъде премахнат от собствениците съобразно законовите изисквания;

13.  Склад от 126 кв.м, находящ се в имот с планоснимачен номер 29-30, в кв. 3, с.Хитрино - да бъде премахнат от собствениците съобразно законовите изисквания;

14.  Склад от 192 кв.м, находящ се в УПИ-ІV-31, кв. 3, с.Хитрино - да бъде премахнат от собствениците съобразно законовите изисквания.

 

Всяко заинтересовано лице може да се запознаете с подробното съдържание на заповедите и протокола от проверката в сградата на общината, стая 405, като Ви уведомяваме, че заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ от съобщаването й.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на Заповед № РД - 6/ 12.01.2015г., издадена от Кмета на Община Хитрино, на 29.01.2015г. от 9.00 часа комисия ще проведе действия по установяване състоянието на по-долу посочените сгради по реда на чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията.

 1. Склад 140 кв.м., находящ се в част от парцел 2 в кв. 1а, ул. „Възраждане” № 2а, с.Хитрино;
 2. Склад 480 кв.м., находящ се в част от парцел 2 в кв. 1а, ул. „Възраждане” № 4, с.Хитрино;
 3. Склад 258 кв.м., находящ се в част от планоснимачен номер 2 в кв. 1а, ул. „Възраждане” № 4а, с.Хитрино;
 4. Склад 256 кв.м., находящ се в имот 5, УПИ-ІІ коо в кв. 1а, ул. „Възраждане” № 6а, с.Хитрино;
 5. Склад, планоснимачен номер 2, в кв. 1а, ул. „Възраждане” № 6б, с.Хитрино;
 6. Склад 312 кв.м., находящ се в имот 105 кв. 7, ул. „Възраждане” № 57, с.Хитрино;
 7. Склад 510 кв. м., находящ се в имот 326 в кв. 47, ул. „Мир” № 3, с.Хитрино;
 8. Склад 580 кв.м., находящ се в имот 327 в кв. 47, ул. „Мир” № 5, с.Хитрино;
 9. Склад 302 кв.м., находящ се в УПИ-33-328 в кв. 47, ул. „Мир” № 7, с.Хитрино;
 10. Складове 230 кв.м и 212 кв.м, находящи се в УПИ-І 330 в кв 47, ул. „Мир” № 9, с.Хитрино;
 11. Бивше кметство от 230 кв.м., находящо се в имот 61 кв. 6, с.Хитрино;
 12. Баня, находяща се в УПИ-VІІ, кв. 3, с.Хитрино;
 13. Склад от 126 кв.м, находящ се в имот с планоснимачен номер 29-30, в кв. 3, с.Хитрино;
 14. Склад от 192 кв.м, находящ се в УПИ-ІV-31, кв. 3, с.Хитрино.

С настоящото съобщение, уведомяваме всички заинтересовани лица за предстоящото освидетелстване на посочените сгради, като ги каним да присъстват при огледа, който ще се осъществи от назначена от кмета на Община Хитрино комисия, и/или да предоставят становище по предприетите действия /възражения, предложения, искания/ в срок до 29.01.2015г., в сградата на Община Хитрино, етаж втори, кабинет 209, отдел „Устройство на територията” или по пощата на адреса на Община Хитрино с адресат Живко Топалов, отдел „Устройство на територията”.

 

 

ПОКАНА за публично обсъждане на бюджет 2015г..doc

ЗАПОВЕД - относно сметосъбирането.pdf

20.06.2014 г.

Покана за публично обсъждане по ОПАК

Комуникационна стратегия Хитрино 2014-2020 г

План 2014-2020

 

15.01.2013 г.

Община Хитрино стартира проект "Подкрепа за равни възможности и пълноценен живот Всичко за проекта...

Обява-Медии /Финализиране на дейностите по Проекта/.doc

Обява за инвестиционно намерение на ПУДООС.JPG

Uvedomlenie za izgrajdane na ploshtadka za MPS.tif

 

Zapoved za opredelqne na granitsite za smetosabirane.pdf

 

Южен поток СЪОБЩЕНИЕ.pdf

 

ПОКАНА за публично обсъждане по ОПАК.doc

Доклад по ЗНИ.doc

Проект на Наредба.doc

Обява.doc

ПОКАНА.docx