Работно време с граждани:

8:00 ч. - 17:00 ч.

 

Контакти:

9780, с.Хитрино,

ул."Възраждане" №45

тел.: 05341 2250

факс: 05341 2120

 

raw/uploads/hitrino.jpgraw/uploads/4italiste.jpg raw/uploads/map-Hitrino.jpg


РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОPМАЦИЯ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, АЛ.2 ОТ ЗПРКИ
Политика за защита на лични данни

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

 

 

Зелен телефон:

На телефон (05341) 22 13  и 0882/331210 (от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден) и на e-mail: ekolog@hitrino.org очакваме сигнали за екологично замърсяване и предложения за подобряване на екологичната политика на общината.

 

 

 

 

raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg

 

 

 

Актуално:


03.07.2018 г.

 

Община Хитрино подписа нов договор за финансиране по ПРСР 2014-2020

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост, чрез извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на младежкия дом и административната сграда на общинска служба земеделие и гори в село Хитрино, Община Хитрино”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00943от 29.06.2018 г.

Обща стойност на проекта: 954 285,91 лв.

Oбща стойност на финансовата помощ: 671 843,75 лв.22.06.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХИТРИНО,

Съгласно Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хитрино, на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства е забранено да изхвърлят излезли от употреба моторни превозни средства  или отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в Наредбата.

Собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства могат да ги съхраняват в поземлени имоти – тяхна собственост до предаването им в център за разкомплектоване.

Община Хитрино има сключен договор с „Българска рециклираща компания” АД за организиране дейностите по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.

 

По смисъла на §1, т. 1 и 2 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства:

"Излязло от употреба моторно превозно средство" е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

"Изоставено регистрирано МПС" по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП - ИУМПС, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

 

Телефон за подаване на сигнали за ИУМПС:

05341 2130

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

21.06.2018 г.

 

Обява за инвестиционно намерение : Изграждане на предприятие за производство на електроенергия от дървесни отпадъци

ОБЯВА, УВЕДОМЛЕНИЕ, СКИЦА

 

Към архив...