Работно време с граждани:

8:00 ч. - 17:: 00 ч.


Контакти:

тел.: 05341 2250

факс: 05341 2120

raw/uploads/hitrino.jpgraw/uploads/4italiste.jpg raw/uploads/map-Hitrino.jpg


РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОPМАЦИЯ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, АЛ.2 ОТ ЗПРКИ

 

 

 

Зелен телефон:

На телефон (05341) 22 13  и 0882/331210 (от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден) и на e-mail: ekolog@hitrino.org очакваме сигнали за екологично замърсяване и предложения за подобряване на екологичната политика на общината.

 

 

 

 

raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg

 

 

 

Актуално:

08.11.2017 г.

 

ОБЯВА

до заинтересованите страни

на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ДВ, бр.25 от 2003 г., изм. и доп.),

"ЕКАНИ" АД съобщава на засегнатото хаселение, че има следното инвестиционно предложение: Увеличаване  капацитета ха кравеферма от 600 броя говеда на 1500 броя говеда, като поетапно техния брой ще достигне 3000 броя говеда в парцел II и IV, кв.5 и парцел III и VII, кв,6 по плана на "Стопански двор" на с. Трем, община Хитрино

За контакти

„ ЕКАНИ“ АД, : Област Шумен, община Хитрино с. Трем, ул. „Аврора” № 50

Телефон: 0888860856; е-mail: ekani @abv..bg

Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС може да видите тук.

Писмени становища и възражения се приемат в срокн от 14 дни след обявяване на информацията по Приложение 2, в община Хитрино, кметство с.Трем, на посочения адрес и/или в РИОСВ - Шумен.

 

ОБЯВА

до заинтересованите страни

на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ДВ, бр.25 от 2003 г., изм. и доп.),

"ЕКАНИ" АД съобщава на засегнатото хаселение, че има следното инвестиционно предложение: Изграждане на Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо и Хладилен склад в ПИ №300021 с площ 15,297 дка и НТП: "Стопански двор" В землището на с. Трем, община Хитрино

За контакти

„ ЕКАНИ“ АД, : Област Шумен, община Хитрино с. Трем, ул. „Аврора” № 50

Телефон: 0888860856; е-mail: ekani @abv..bg

Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС може да видите тук.

Писмени становища и възражения се приемат в срокн от 14 дни след обявяване на информацията по Приложение 2, в община Хитрино, кметство с.Трем, на посочения адрес и/или в РИОСВ - Шумен.

 

06.11.2017 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)  Община Хитрино, област Шумен

С Ъ О Б Щ А В А

на населението на община Хитрино, че е изготвеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Хитрино, което се представя за обществени консултации.

Крайна дата за изразяване на становища: 20.11.2017 г.

Писмени становища и мнения се приемат в "Деловодство" на Община Хитрино, 9780 с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45 или на еmail:kmet@hitrino.org

Пълният текст на „Задание за обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Хитрино“ може да видите в "Деловодството" на общината Хитрино и тук.

 

31 октомври 2017 г.

Граници на районите за организирано сметосъбиране, вид на услугите и честота на сметоизвозване  - заповед

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

От: „ ЕКАНИ“ АД, : Област Шумен, община Хитрино с. Трем, ул. „Аврора” № 50

Телефон за контакти: 0888860856; е-mail: ekani @abv..bg

Има следното инвестиционно намерение : Увеличаване капацитета на кравеферма от 600 броя говеда на 1500 броя говеда, като поетапно техния брой ще достигне до 3000 говеда.

В поземлен имот с : парцел IV, квартал 5 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел II, квартал 5 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел VII, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел VII, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино и парцел III, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино

В землището на град/село: с.Трем , община Хитрино

Мнения и възражения се приемат в дирекция „ Устройство на територията“ в сградата на община Хитрино или на посочения адрес.

Уведомление

 

25 октомври 2017 г.

О Б Я В А

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

От: „ ЕКАНИ“ АД, : Област Шумен, община Хитрино с. Трем, ул. „Аврора” № 50

Телефон за контакти: 0888860856;  е-mail: ekani @abv..bg

Има следното инвестиционно намерение : Изграждане на Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо и Хладилен склад.

В поземлен имот с : ПИ 300021  в землището на с. Трем с площ от 15 297 кв.м.

В землището на град/село: с.Трем , община Хитрино

Мнения и възражения се приемат в дирекция „ Устройство на територията“ в сградата на община Хитрино  или на посочения адрес.

Приложение


Към архив...