Работно време с граждани:

8:00 ч. - 17:00 ч.

 

Контакти:

9780, с.Хитрино,

ул."Възраждане" №45

тел.: 05341 2250

факс: 05341 2120

 

raw/uploads/hitrino.jpgraw/uploads/4italiste.jpg raw/uploads/map-Hitrino.jpg

 

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОPМАЦИЯ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, АЛ.2 ОТ ЗПРКИ
Политика за защита на лични данни

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

 

 

Зелен телефон:

На телефон (05341) 22 13  и 0882/331210 (от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден) и на e-mail: ekolog@hitrino.org очакваме сигнали за екологично замърсяване и предложения за подобряване на екологичната политика на общината.

 

 

 

 

raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg

 

 

 

Хитрино - след инцидента  и сега ( видео 230MB )

 

 

Актуално: 

 

18.01.2019 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Въз основа на Решение № 88 по Протокол № 6/07.09.2018 г. и Решение № 103 по Протокол № 8/23.11.2018 г. на Общински съвет Хитрино и съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг и Правила за провеждане на процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник, приети от Общински съвет – Хитрино, Община Хитрино обявява дата и час на отваряне на постъпилите оферти по процедура „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Хитрино” за отпускане на дългосрочен кредит за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност, а именно: извършване на реконструкция на вътрешен водопровод с. Каменяк, община Хитрино, и реконструкция на ул. „Мир”, участък: от км 0+000 до км 1+162, с. Каменяк, община Хитрино, както следва:

 

Дата на отваряне на офертите: 22.01.2019 г.

Час: 10:00 ч.

Място: Административна сграда на Община Хитрино с адрес с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45, заседателна зала, етаж II.

 

Съобщение

 

21.12.2018 г.

 

Проект за изменение на Наредба за местни данъци - Община Хитрино

 

 

13.12.2018 г.

  

„Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Хитрино”, за отпускане на дългосрочен заем при следните параметри и условия:

 

 обява

Документацията изтегли ТУК

 

 

5.12.2018 г.

 

Решение за ЕО на програмата за управление на отпадъците на община Хитрино

 

 

19.10.2018 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

 

ОБЯВА, УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

16.11.2018 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 

ОБЯВА, УВЕДОМЛЕНИЕ

 

13.11.2018 г.

 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

ОБЯВА, ПУО ХИТРИНО 2015-2020 г.

 


 

06.11.2018 г.

 

 

Обявление

 


31.10.2018 г.

 

ОРГАНИЗИРАНО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

 

ЗАПОВЕД

 

  

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛEЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 


 

22.10.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА "ПЕСТИЦИД" ЕООД

ОБЯВА

 


04.10.2018 г.

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, и Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, предстоящи за финансиране чрез поемане на общински дълг, кметът на Община Хитрино кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Хитрино на обществено обсъждане на предложение за поемане на дълг с цел финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност както следва:

1.: "Реконструкция на вътрешен водопровод  с.Каменяк, Община Хитрино"

2.  „ Реконструкция  на  Улица "Мир" участък: от км 0+000 до км 1+162  с. Каменяк. „

2. Размер на дълга –  до 2 500 000 /  два милиона и петстотин хиляди/ лева.

3. Вид на дълга       – дългосрочен дълг

4. Срок на кредита: - 12 години

5. Лихвен процент – Максимален размер на годишния лихвения процент по кредита (възнаградителна лихва)– не повече от 2,5% годишно;

6. Срок на усвояване:

6.1 Многократно в рамките на 12 месечен гратисен период.

7. Начин на погасяване на главницата:

7.1. На равни тримесечни  вноски

8. Начин на погасяване на лихвите

8.1  Ежемесечни  вноски.

9. Обезпечение – залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Хитрино, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на община Хитрино съгласно чл.52, ал.1, т.1, б."б" от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Хитрино.

10. Други условия:

- без такса за управление;

- без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита  в периода на усвояване;

- без такси за предсрочно погасяване на кредита;

Обсъждането ще се проведе на 17.10.2018г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Хитрино.

 


 

04.10.2018 г.

 

ОБЯВА

за среща за обществено обсъждане

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Хитрино съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Окончателен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИТРИНО (ОУПОХ) се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Хитрино.

Цялата документация може да се види всеки работен ден от 8.00 до 17,00 часа в сградата на Община Хитрино, стая 304 считано от 04.10.2018г. до 18.10.2018г. Общественото обсъждане ще се проведе на 18.10.2018г. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Хитрино.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в деловодството на Община Хитрино се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.

 

Текстовите и графичните материали на ОУПОХ може да видите тук . . . . . . .

 

1.Текстова част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Хитрино-ТОМ I-1

2.Графична част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Хитрино-TOM I-1

3. Текстова част на Предварителен проект на ОУПОХ-Културно наследство-ТОМ II

4. Графична част на Предварителен проект на ОУПОХ-Културно наследство-ТОМ II

 

ТОМ I-1 ТОМ II

 

 


 

1.10.2018 г.

Пресконференция на кмета на Хитрино Нуридин Исмаил

Прессъобщение на МТСП

 

 

 


 


Към архив...