Архив Новини

 

Заповеди: РД 27-339.jpg РД 27-339пр.jpg РД 27-340 пр.jpg РД 27-340.jpg РД 27-341.jpg РД 27-341пр.jpg

26.07.2010 г.
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

12.07.2010 г.

обявление - РИОСВ ШуменРД 27-341.jpg

 RIOSV.jpg,RIOSV2.jpg,RIOSV3.jpg,RIOSV4.jpg,RIOSV4).jpg

24.06.2010 г.

обявление ZUT.pdf

обявления 2010(2).pdf

обявление 5-10(2).pdf

обявление 24.06(2).pdf

05.03.2010 г.  

О Б Я В Л Е Н И Е

Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 126 от 15.02.2010 год. на кмета на община Хитрино е одобрено  изменението на регулацията на упи ІІІ-21 в квартал 35 по плана на с. Развигорово.

Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр. Шумен.

 ОТ ОБЩИНАТА

О Б Я В Л Е Н И Е 

Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 164 от 04.03.2010 год. на кмета на община Хитрино е разрешено изработването на проект за ПУП – План за регулация за ІІІ-212 и VІ-212 в квартал 28 по плана на с. Калино.

ОТ ОБЩИНАТА

 

18.02.2010 г.                       

Информационни срещи

по Програмата за развитие на селските райони, подкрепена от   Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони за периода 2007-2013 година, ос 4 – Лидер подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”.Обява-информационни срещи

Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 99 от 05.02.2010 год. на кмета на община Хитрино е одобрено  изменението на регулацията на упи ІІ-161,162 в квартал 38 по плана на с. Добри Войников.

Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр.Шумен.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 111 от 09.02.2010 год. на кмета на община Хитрино е промяната на ПУП – План за застрояване и регулация на упи Х-за чисто производствена зона: фотоволтаична централа   в квартал 28 по плана на с. Висока поляна.

Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр.Шумен.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 60 от 21.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е одобрен ПУП- План за застрояване  на имот 000462 в землище с. Развигорово за обществено обслужващи дейности.

Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр. Шумен.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 65 от 22.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е одобрено  изменението на регулацията на упи ІХ-118 в квартал 26 по плана на с. Живково.

Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр. Шумен.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 62 от 21.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е разрешено изработването на проект за ПУП – План за застрояване на имот с номер 010018 в местността „Баир Баши” землище с. Живково за смяна предназначението на земеделска земя за изграждане на ветрогенератор – вятърен парк.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 61 от 21.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е разрешено изработването на проект за ПУП – План за застрояване на имот с номер 005011 в местността „Долушма” землище с. Живково за смяна предназначението на земеделска земя за изграждане на ветрогенератор – вятърен план.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 64 от 22.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е разрешено изработването на проект за ПУП – План за регулация за ІІ-162 и VІІІ-161 в квартал 38 по плана на с.Добри Войников.

Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 42 от 13.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е одобрено изменението на регулацията на упи ХІІ-94 в квартал 14 по плана на с. Трем.
Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр. Шумен.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 41 от 13.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е одобрено изменението на регулацията на упи І-307,308 (КОО) в квартал 29 по плана на с. Хитрино.
Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр. Шумен.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 36 от 13.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е разрешено изработването на проект за ПУП – План за застрояване на имот с номер 020065 в местността „Бозлук” землище с. Тимарево за смяна предназначението на земеделска земя за производствени, складови и други дейности.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 40 от 13.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е одобрено изменението на регулацията на упи V-118, VІ-118 и І-118 в квартал 24 по плана на с. Каменяк.
Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр.Шумен.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 35 от 13.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е разрешено изработването на проект за ПУП – План за регулация за І-21 в квартал 35 по плана на с. Развигорово

Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 1184 от 14.12.2009 год. на кмета на община Хитрино е одобрено изменението на регулацията на упи ІІ-182 в квартал 21 по плана на с. Трем.
Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр.Шумен.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 1231 от 21.12.2009 год. на кмета на община Хитрино е разрешено изработването на проект за ПУП – План за застрояване на имот с номер 002007 в местността „Дюз Меше” землище с. Живково за изграждане на ветрогенератор – вятърен парк.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 1232 от 21.12.2009 год. на кмета на община Хитрино е разрешено изработването на проект за ПУП – План за застрояване на имот с номер 003008 в местността „Зюмбюлюк” землище с. Живково за изграждане на ветрогенератор – вятърен парк.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 1244 от 28.12.2009 год. на кмета на община Хитрино е одобрено изменението на регулацията на упи ІІІ-268 в квартал 43 по плана на с. Тимарево.
Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр.Шумен.