Архив Новини

 

 

 

 

 

 

03.09.2018 г.

Община Хитрино подписа договорите за финансиране на последните два проекта по допустимите дейности, определени със заповед № РД 09-988 от 14.12.2016 г. на Министъра на земеделието и храните.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 


 

16.08.2018 г.

Община Хитрино започва реализацията на пет проекта по допустимите дейности, определени със заповед № РД 09-988 от 14.12.2016 г. на Министъра на земеделието и храните.

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 


 

 

22.06.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХИТРИНО,

Съгласно Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хитрино, на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства е забранено да изхвърлят излезли от употреба моторни превозни средства  или отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в Наредбата.

Собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства могат да ги съхраняват в поземлени имоти – тяхна собственост до предаването им в център за разкомплектоване.

Община Хитрино има сключен договор с „Българска рециклираща компания” АД за организиране дейностите по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.

По смисъла на §1, т. 1 и 2 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства:

"Излязло от употреба моторно превозно средство" е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

"Изоставено регистрирано МПС" по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП - ИУМПС, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

 

Телефон за подаване на сигнали за ИУМПС:

05341 2130

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 


 

 

03.07.2018 г.

Община Хитрино подписа нов договор за финансиране по ПРСР 2014-2020

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост, чрез извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на младежкия дом и административната сграда на общинска служба земеделие и гори в село Хитрино, Община Хитрино”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00943от 29.06.2018 г.

Обща стойност на проекта: 954 285,91 лв.

Oбща стойност на финансовата помощ: 671 843,75 лв.

 


 

21.05.2018 г.

Община Хитрино започва реализация на нов проект по ПРСР 2014-2020

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Проект: „Подобряване достъпа до общински услуги, чрез извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на обекти общинска собственост на територията на общината, в т.ч.: сградата на здравната служба, сградата на общинска администрация и младежки културен център, находящи се в село Хитрино, Община Хитрино“

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00942 от 18.05.2018 г.

Обща стойност на проекта: 1 928 530,19 лв.

Oбща стойност на финансовата помощ: 1 322 249,18 лв.

 

23.03.2018 г.

Община Хитрино започва реализация на проект по ПРСР 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Проект: „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез изпълнение на ремонтни дейности във физкултурния салон и подобряване на прилежащите пространства към СОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Хитрино, община Хитрино“

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00938 от 21.03.2018 г.

Обща стойност на проекта: 755 219,69 лв.

Oбща стойност на финансовата помощ: 557,751,10 лв.

 

07.12.2017 г.

Община Хитрино подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Проект: „Осигуряване на привлекателна образователна инфраструктура, чрез основен ремонт, енергоефективна рехабилитация и подобряване на прилежащите пространства към ЦДГ „1-Ви Юни“ в село Хитрино, община Хитрино“

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00940 от 04.12.2017 г.

Обща стойност на финансовата помощ: 506 453,79 лв.

 

17.11.2017 г.

Община Хитрино започва реализация на проект по ПРСР 2014-2020.

Информация:

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Проект: „Светлина за нов живот, чрез изграждане, реконструкция и обновление на улично осветление в с. Хитрино, община Хитрино“

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00937 от 16.11.2017 г.

Обща стойност на финансовата помощ: 275 787,57 лв.

 

Обява за набиране на персонал за МИГ

обява

 

ПОКАНА

Сдружение с нестопанска цел “Местна Инициативна Група Лозница -Самуил-Хитрино”, със седалище и адрес: ”, гр.Лозница, улица “ Дружба ” № 19 , на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 16.08.2017 година от 10ч. на адрес: гр.Лозница, улица “ Дружба ” № 21, при следния дневен ред:

1. Приеманe на нови членове на Сдружението;

2. Освобождоване на членове от Сдружението;

3. Приемане на стратегия по подхода ВОМР;

4. разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час и ще се проведе в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от наличния кворум. Регистрацията на членовете на сдружението за участие в общото събрание ще започне един час преди общото събрание. За регистрацията си членовете трябва да представят документ за самоличност. Пълномощниците на членовете трябва да представят и писмено пълномощно.

 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с кандидатстване на община Хитрино с проектно предложение „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в изпълнение на чл. 29, ал. 15 и сл. от „Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.““, моля да предоставите оферти за изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи, които възнамеряваме да заявим за финансиране и които не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, както следва:

-  Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения за 1м/л - диаметър в мм: DN160 - -вид на почвата: земна;

документация


П О К А Н А


За участие в обществено обсъждане на разработваната стратегията за водено от общностите местно развитие на миг Лозница-Цамуил-Хитрино

покана


Протокол - 30.05.2017


Протокол - 29.05.2017


Протокол - 19.05.2017


обява


Регистър на дарителите

ОТКРИТА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ НА

ОБЩИНА ХИТРИНО

BG95DEMI92403100181704, DEMIBGSF

в лева

BG36DEMI92403400114526, DEMIBGSF

в евро

"ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД


ДАРЕНИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ  ХИТРИНО

Уважаеми съграждани, сънародници, колеги и приятели,

Благодарим Ви за моралната подкрепа и съпричастност!

Поради постъпили въпроси относно начините за дарение за пострадалите след взрива в Хитрино, искаме да Ви съобщим, че това може да стане както по горепосочената банкова сметка, така и на място в село Хитрино - сватбената зала /за вещи от първа необходимост и хранителни продукти/Годишен доклад за предоставените държавни помощи през 2016 година

доклад


Протокол - интервю 24.11.2016

протоколПротокол - конкурс "Юрисконсулт"

резултати


Конкурс за юрисконсулт - протокол от заседание на комисията - 10.11.2016 г.

протокол


Протокол  - допуснати до конкурс за юрисконсулт

протоколОБЩИНА ХИТРИНО

обявява конкурс за длъжността

„ЮРИСКОНСУЛТ”

при следните условия:

1. Минимални изисквания:

- образование                                                                  Висше;

- образователно-квалификационна степен              Магистър;

- професионален опит                                                    Не се изисква;

- минимален ранг                                                                 V младши.

2. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:  „Право”.

3. Кратко описание на длъжността:

Изготвя правни становища и дава юридически консултации по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на Община Хитрино; Осъществява процесуално представителство на Кмета и на Общината; Разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на администрацията; Следи за законосъобразността на актовете, свързани с дейността на администрацията; Изготвя заповеди, договори и други.

4. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 650 лв.

5. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе в два  етапа, а именно:

- решаване на тест;

- интервю.

6. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

-  Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл.17, ал.1 от

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

-  Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под

запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване

от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема длъжността, за

която кандидатства;

-  Копие от документите за придобитата образователно-квалификационна степен,

която се изисква за длъжността;

-  Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния

опит или придобития ранг като държавен служител;

- Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при

наличие на такива.

7. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите се подават лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, в община Хитрино, адрес: с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45, в Център за услуги и информация на Общинска Администрация Хитрино в работно време (от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа).

Телефон за информация: (05341) 21-30 - „Деловодство” в Община Хитрино.

Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за

обяви в сградата на общината на адрес с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45.

Крайният срок за подаване на документите е 17.00 часа на 28.10.2016г..


Консултации за определяне състава на секционните комисии - 27.09.2016 г., 10.00ч.


ПРОТОКОЛ за отдаване под наем на пасища и мери.docx

Списък на неотдадени мери от Община Хитрино


П О К А Н А

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО ЗА 2015 г

 

На основание чл.25,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,във връзка с чл.140,ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.43,ал.5 от приетата от Общинския съвет „Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хитрино

 

ПОКАНВАМ

 

Всички граждани и заинтересовани лица на публично обсъждане на изпълнението на бюджета на община Хитрино за 2015 г., което ще се проведе на 20.05.2016 г. от 10.00 часа в залата на община Хитрино.

 

Мустафа Ахмед Председател на Общински съвет Хитрино

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ

„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

Информация по Проект

Информация по Проект

информация


Покана за свикване на общо събрание на СНЦ "МИГ Хитрино-Венец"

покана


Годишен план за ползване на дървесина на община Хитрино за 2016 г.

доклад


Годишен доклад за предоставените държавни помощи през 2015 година

доклад


Община Хитрино приканва да се заплатят сумите по наложени глоби с наказателни постановления

Уважаеми съграждани,

Във връзка с наложените административни наказания – „глоби”, по влезли в сила наказателни постановления, община Хитрино уведомява наказаните лица, че следва да заплатят задълженията си по наложените им наказателни постановления. Указваме Ви, че при неизпълнение в законоустановения срок, ще пристъпим към принудително събиране на „глобата”.

Дължимата сума може да внесете доброволно в касата на община Хитрино, ул.”Възраждане” № 45 в Центъра за услуги и информация по сметка в брой или по сметка на община Хитрино: IBAN BG18DEMI92408400025828, ВIC DEMIBGSF „Търговска банка D” АД ФЦ  Шумен, код плащане: 446500.


Заседание на Обл. обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията


ОБЯВА

за среща за обществено обсъждане

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и на основание чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка и във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Хитрино съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИТРИНО (ОУПОХ) се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Хитрино и Екологична част към ОУПОХ.

Цялата документация може да се види всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в сградата на Община Хитрино, стая 304 считано от 23.11.2015г. до 07.12.2015г. Общественото обсъждане ще се проведе на 07.12.2015г. /понеделник/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Хитрино.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в деловодството на Община Хитрино се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.


Текстови и графични материали свързани с Предварителен проект на ОУП на Община Хитрино

1.Текстова част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Хитрино-ТОМ I

2.Графична част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Хитрино-TOM I

3. Текстова част на Предварителен проект на ОУПОХ-Културно наследство-ТОМ II

4. Графична част на Предварителен проект на ОУПОХ-Културно наследство-ТОМ II

5. Екологична част към Общ устройствен план на Община Хитрино

6.Нетехническо резюме към Екологичната част към Общ устройствен план на Община Хитрино

7.Приложения към екологична част на ОУПОХ


Покана - публично обсъждане на Бюджет 2016г.

Покана


З А П О В Е Д № РД-367/28.10.2015 г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

по

Екологична част към Oбщ устройствен план нa Община Хитрино


Съобщение


Община Хитрино  Обявява  - Решение № ШУ – 09- ЕО/2015 г. за преценяване  на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програмата за управление на отпадъците на Община Хитрино  за периода 2015-2020 г.

Решение |  Програма


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Въз основа на Заповед № РД-252//27.07.2015г., издадена от кмета на Община Хитрино, комисия ще проведе проверка на 13.08.2015г. от 09:00 часа, с която да се установи дали доброволно и в срок са изпълнени следните заповеди на кмета на Община Хитрино:

-         Заповед № РД-65/24.02.2015г. относно склад 480 кв.м., находящ се в част от парцел 2 в кв. 1а, ул. „Възраждане” № 4, с.Хитрино;

-         Заповед № РД-63/24.02.2015г. относно склад 258 кв.м., находящ се в част от планоснимачен номер 2 в кв. 1, ул. „Възраждане” № 4а, с.Хитрино

-         Заповед № РД-66/24.02.2015г. относно склад 256 кв.м., находящ се в имот 5, УПИ-ІІ КОО в кв. 1а, ул. „Възраждане” № 6а, с.Хитрино и склад 302 кв.м, находящ се в УПИ-33-328 в кв. 47, ул. „Мир” № 7, с. Хитрино

-         Заповед № РД-62/24.02.2015г. относно склад, планоснимачен номер 2, в кв. 1а, ул. „Възраждане” № 6б, с.Хитрино

-         Заповед № РД-67/24.02.2015г. относно склад 312 кв.м., находящ се в имот 105 кв. 7, ул. „Възраждане” № 57, с.Хитрино

-         Заповед № РД-68/24.02.2015г. относно склад 510 кв. м., находящ се в имот 326 в кв. 47, ул. „Мир” № 3, с.Хитрино

-         Заповед № РД-60/24.02.2015г. относно складове 230 кв.м и 212 кв.м, находящи се в УПИ-І 330 в кв 47, ул. „Мир” № 9, с.Хитрино

-         Заповед № РД-61/24.02.2015г относно бивше кметство от 230 кв.м., находящо се в имот 61 кв. 6, с.Хитрино

-         Заповед № РД - 69/24.02.2015г. относно склад 580 кв.м., находящ се в имот 327 в кв. 47, ул. „Мир” № 5, с.Хитрино

При установяване на неизпълнение от страна на адресатите на горепосочените заповеди, ще се премине към принудително изпълнение на същите съгласно разпоредбите на ЗУТ и Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл. 196, ал. 5 от ЗУТ, приета с Решение № 57/16.09.2008г. от Общински съвет Хитрино. Действията ще бъдат извършени от общината, но за тяхна сметка.

 

С Ъ О Б Щ А В А


на населението на община Хитрино, че е изготвеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Хитрино, което се представя за обществени консултации.

Крайна дата за изразяване на становища: 23.04.2015 г.


Писмени становища и мнения се приемат в Община Хитрино, 9780 с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45 или на е-mail: kmet@hitrino.org

Пълният текст на „Задание за обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Хитрино“ може да видите тук


Съобщение за стартиране на проект

"Нови възможности за грижа" - предоставяне на услугата личен асистент

Съобщение

Информация


Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и средни годишни рентни плащания по землища за община Хитрино, съгласно изискванията на чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

protocol_37iZSPZZ_B.G(2).docx

Заповеди: РД 27-339.jpg РД 27-339пр.jpg РД 27-340 пр.jpg РД 27-340.jpg РД 27-341.jpg РД 27-341пр.jpg

26.07.2010 г.
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

12.07.2010 г.

обявление - РИОСВ ШуменРД 27-341.jpg

RIOSV.jpg,RIOSV2.jpg,RIOSV3.jpg,RIOSV4.jpg,RIOSV4).jpg

24.06.2010 г.

обявление ZUT.pdf

обявления 2010(2).pdf

обявление 5-10(2).pdf

обявление 24.06(2).pdf

05.03.2010 г. 

О Б Я В Л Е Н И Е

Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 126 от 15.02.2010 год. на кмета на община Хитрино е одобрено  изменението на регулацията на упи ІІІ-21 в квартал 35 по плана на с. Развигорово.

Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр. Шумен.

ОТ ОБЩИНАТА

О Б Я В Л Е Н И Е

Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 164 от 04.03.2010 год. на кмета на община Хитрино е разрешено изработването на проект за ПУП – План за регулация за ІІІ-212 и VІ-212 в квартал 28 по плана на с. Калино.

ОТ ОБЩИНАТА

18.02.2010 г.

Информационни срещи

по Програмата за развитие на селските райони, подкрепена от   Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони за периода 2007-2013 година, ос 4 – Лидер подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”.Обява-информационни срещи

Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 99 от 05.02.2010 год. на кмета на община Хитрино е одобрено  изменението на регулацията на упи ІІ-161,162 в квартал 38 по плана на с. Добри Войников.

Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр.Шумен.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 111 от 09.02.2010 год. на кмета на община Хитрино е промяната на ПУП – План за застрояване и регулация на упи Х-за чисто производствена зона: фотоволтаична централа   в квартал 28 по плана на с. Висока поляна.

Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр.Шумен.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 60 от 21.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е одобрен ПУП- План за застрояване  на имот 000462 в землище с. Развигорово за обществено обслужващи дейности.

Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр. Шумен.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 65 от 22.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е одобрено  изменението на регулацията на упи ІХ-118 в квартал 26 по плана на с. Живково.

Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр. Шумен.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 62 от 21.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е разрешено изработването на проект за ПУП – План за застрояване на имот с номер 010018 в местността „Баир Баши” землище с. Живково за смяна предназначението на земеделска земя за изграждане на ветрогенератор – вятърен парк.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 61 от 21.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е разрешено изработването на проект за ПУП – План за застрояване на имот с номер 005011 в местността „Долушма” землище с. Живково за смяна предназначението на земеделска земя за изграждане на ветрогенератор – вятърен план.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 64 от 22.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е разрешено изработването на проект за ПУП – План за регулация за ІІ-162 и VІІІ-161 в квартал 38 по плана на с.Добри Войников.

Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 42 от 13.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е одобрено изменението на регулацията на упи ХІІ-94 в квартал 14 по плана на с. Трем.
Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр. Шумен.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 41 от 13.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е одобрено изменението на регулацията на упи І-307,308 (КОО) в квартал 29 по плана на с. Хитрино.
Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр. Шумен.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 36 от 13.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е разрешено изработването на проект за ПУП – План за застрояване на имот с номер 020065 в местността „Бозлук” землище с. Тимарево за смяна предназначението на земеделска земя за производствени, складови и други дейности.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 40 от 13.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е одобрено изменението на регулацията на упи V-118, VІ-118 и І-118 в квартал 24 по плана на с. Каменяк.
Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр.Шумен.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 35 от 13.01.2010 год. на кмета на община Хитрино е разрешено изработването на проект за ПУП – План за регулация за І-21 в квартал 35 по плана на с. Развигорово

Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 1184 от 14.12.2009 год. на кмета на община Хитрино е одобрено изменението на регулацията на упи ІІ-182 в квартал 21 по плана на с. Трем.
Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр.Шумен.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 1231 от 21.12.2009 год. на кмета на община Хитрино е разрешено изработването на проект за ПУП – План за застрояване на имот с номер 002007 в местността „Дюз Меше” землище с. Живково за изграждане на ветрогенератор – вятърен парк.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 1232 от 21.12.2009 год. на кмета на община Хитрино е разрешено изработването на проект за ПУП – План за застрояване на имот с номер 003008 в местността „Зюмбюлюк” землище с. Живково за изграждане на ветрогенератор – вятърен парк.


Общинска администрация Хитрино, област Шумен, отдел “УТ”, на основание чл.130 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 1244 от 28.12.2009 год. на кмета на община Хитрино е одобрено изменението на регулацията на упи ІІІ-268 в квартал 43 по плана на с. Тимарево.
Съгласно чл.215 ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок чрез общината до Окръжен съд гр.Шумен.