Концесионен регистър

КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР

Община Хитрино, област Шумен

 

по

ред

Идентифи-

кационен

номер

Предмет на концесията

Индидидуализация на обекта на концесията

Срок на

 концесията

Дата на сключване и влизане в сила на концесионния договор

Данни за

концесионера

 

1.

 

А- 000124

НКР

 

Концесия за услуга

 

Воден обект- язовир „Рязвигорово”,

Имот № 000318 по КВС на с.Развигорово с площ от 78.261 дка

местност „ Чакър Тарла”

ЕКТТЕ – 61697

 

 

25 г.

 

Договор № 21 от

12.03.2009г.

 

„Развигор” ООД, гр.Шумен,

бул. „ Преслав” № 78

Николай Иванов Филипов

 

2.

 

А- 000141

НКР

 

Концесия за услуга

 

Воден обект- язовир „Тимарево”,

Имот № 000823 по КВС на с.Тимарево с площ от 26.691 дка

местност „ Суват аркасъ”

ЕКТТЕ – 72401

 

 

25 г.

 

Договор № 98 от

06.11.2009 г.

 

 

„Риболовен туризъм” ЕООД,

С.Хитрино, ул.” Марица” № 2

Христо Пенев Христов