Околна среда

  

ОБЯВА

от

Мюсюлманско настоятелство, с. Тервел, общ. Хитрино, обл. Шумен, регистрирано в АВ с БУЛСТАТ 121526008, представлявано от Хюсмен Хюснюев Хюсеинов

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

 

УВЕДОМЯВАМЕ

  

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ ПУП - план за застрояване за УПИ XV, кв.7 по плана на с. Тервел, като се определя предназначението на имота „КОО", с конкретно предназначение „За култова сграда - джамия" и инвестиционен проект за изграждане на минаре към джамия в е. Тервел.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Хитрино, кметство с. Тервел или в РИОСВ – гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71, ет. 3, пощенски код 9700.

 

уведомление

 


 

 

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От "ЕКАНИ" АД

 

област Шумен, община Хитрино, с. Трем, ул. „Аврора" №50

 

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

 

СЪОБЩАВА

 

 

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Изграждане чрез ново строителство на промишлена сграда, в която ще се ситуират като напълно самостоятелни производства:

- „Цех за преработка на мляко, Кланичен пункт и Цех за преработка на месо", съгласно приложение № 2 към ЗООС с локално пречиствателно съоръжение за производствени и битови отпадни води в ПИ № 300021, от 15.297 дка, в землището на с.Трем, община Хитрино, област Шумен.

Сградата ще се изгради на площ до 1500 кв.м. от метална конструкция с ограждащи, преградни стени и покрив от изолационни панели.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

 

За контакти:

Емилия Страти Атанасова,

Телефон, факс и e-mail:

0885210424,  em_atanasova@abv.bg /лице, адрес, телефон/

 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Шумен, Съединение 71, ет.З, 9700 Шумен, България,

e-mail: riosv-shn@icon. bg

 

Приложение:

1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС 


 

 

 

ОБЯВА

  

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

  

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда / Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003, ИЗМ. И ДОП./

 

ЗП Раиф Хюсеин Хамид съобщава на засегнатото население, че има следното Инвестиционно предложение: Изграждане на кравеферма за 80 броя животни в ПИ № 101014 с площ 1,407 кв.м. и НТП: Кравеферма" и ПИ №101013 с площ 2, 106 кв.м. с НТП ,, Терен за силаж" в землището на с. Единаковци, общ. Хитрино

 

 За контакти

 

Име: ЗП Раиф Хюсеин Хамид

Адрес: с. Единаковци , ул. Дунав, №5, община Хитрино, област Шумен Тел::0898950406, 0896088082

 

 

Информация по приложение 2 от Наредбата за ОВОС е поместена на официалния сайт на община Хитрино

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на информацията по Приложение 2 в община Хитрино, кметство на с.Единаковци и в РИОСВ-Шумен

 

 

приложение

 

 


 

 

 

 

 

  

 

О Б Я В А

 

 

 

до заинтересованите лица и общественост

 

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

 

 

”ЕКАНИ” АД, ЕИК  ЕИК 103152968

 

област Шумен, община Хитрино, с. Трем, ул. „Аврора” № 50

 

Изпълнителен директор на фирмата- Семра Музаферова Басри

 

Телефон, факс и е-mail: 0888860856, ekani@ abv. bg

 

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

 

 

СЪОБЩАВА

 

 

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

 

Изграждане на нов обект на площадка, собственост на фирмата:

 

„ Цех за преработка на мляко, Кланичен пункт и Цех за преработка на месо“,

 

с локално пречиствателно съоръжение за производствени и битови отпадни води в имот в имот № 300021, от 15.297 дка, в землището на с.Трем, община Хитрино, област Шумен., със застроена площ до 1500 м2.

 

В обекта ще се преработват 3 000 л краве мляко на ден в сирене, кашкавал, сметана, и кисело мляко, ще се колят до 1 говедо на ден и ще се преработват до 1 000 кг месо на ден в термично обработени и сурово сушени продукти от ДКЖ.

 

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/ 

 

 

 

За контакти:

 

Емилия Страти Атанасова, гр. София, бул. „Христо Ботев „ №28,

 

тел.: 0885210424

 

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Шумен,

 

Съединение 71, ет.3, 9700 Шумен, България,  

 

e-mail: riosv-shn@icon. bg 

 

 

 

Приложение:

 

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

 

приложение

 

 

 


 

 

 

 

 

О Б Я В А

 

От „ЕКАНИ” АД

 

до заинтересованите лица и общност

 

            Уведомявам Ви, че е открит обществен достъп до информация по Приложение 2, към чл. 6, ал. 9 съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „ Изграждане на обор за 129 крави в УПИ VІІ,  кв. 24, с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен”.

 

 

 

            Информацията е на разположение в община Хитрино, където заинтересовани физически или юридически лица могат да се запознаят с нея и подадат отзиви, мнения или становища в срок до 13.10.2016г.

 

 

 

Приложение 2

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

За инвестиционно предложение за изграждане на базова станция N2729

 

 

 

информация

 

 

 

 

 


 

 

О Б Я В А

 

 

 

Във връзка с чл. 52, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците, Кметът на община Хитрино обявява на заинтересованите лица, органи и организации, че е разработен проект на Програма за управление на отпадъците на община Хитрино за периода 2015-2020 г.

 

 

 

Проектът на Програмата е публикуван на интернет страницата на община Хитрино.

 

 

 

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения и коментари по проекта на програмата в срок до 31.07.2015 г.

 

 

 

Програма за управление на отпадъците на община Хитрино за 2015-2020 г

 

 

 

НУРИДИН ИСМАИЛ

 

Кмет на община Хитрино

 

 

 

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

От„ Италес„ООД

 

 

 

със седалище с.Развигоровоуул. Славянка № 31, общ.Хитрино

 

/име на възложителя-физическо или юридическо лице/

 

 

 

В изпълнение на чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда , уведомяваме засегнатото население за инвестиционно предложение изграждане на „ Предприятие за преработка и замразяване на плодове, гъбии трюфели „.

 

 

 

Информацията за инвестиционното предложение е представена официално на Кмета

 

на община Хитрино. Същата е на разположение на интересуващите се жители на

 

общината в сградата на общинската администрация, както и в Кметството на с.

 

Развигорово, в РИОСВ гр.Шумен ,ул. Съединение № 71, ет.З и офиса на  ИТАЛЕС  ООД

 

с.Развигорово.

 

 

 

Приложение 2