ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

Ремонт сграда на кметство с. Студеница, находящ се на ул. „Камчия“ №11, кв.18, УПИ I - кметство и здравнаслужбапопланана с. Студеница, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл.44 от ЗОП:

„Подобряване на средата и достъпа до културни услуги, чрез извършване на основен ремонт, оборудване и обзавеждане на читалище „Пробуда 1929“ в село Хитрино, Община Хитрино”

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.03.2017г.

СМР по проект: „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез изпълнение на ремонтни дейности във физкултурния салон и подобряване на прилежащите пространства към  СОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Хитрино, община Хитрино“

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

28.02.2017г.

Изпълнение по проект: „Светлина за нов живот, чрез изграждане, реконструкция и обновление на улично осветление в с. Хитрино, община Хитрино”

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

28.02.2017г.

СМР по проект: „Осигуряване на привлекателна образователна инфраструктура, чрез основен ремонт, енергоефективна рехабилитация и подобряване на прилежащите пространства към ЦДГ „1-Ви Юни“ в село Хитрино, община Хитрино“

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

28.02.2017г.

СМР по проект: „Обновление на с. Хитрино, Община Хитрино, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа“

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

27.02.2017г.

СМР по проект:„Устойчив жизнен стандарт и нарастнала привлекателност за населението, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

27.02.2017г.

СМР по проект: „Създаване на подобрена среда за живот на населението, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

27.02.2017г.

СМР по проект: „Повишаване качеството на живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

27.02.2017г.

СМР по проект: „Осигуряване на равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Хитрино“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

22.02.2017 г.

СМР по проект: „Постигане на социално равенство, обществено здраве и осигуряване на качествена жизнена среда, чрез реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Хитрино“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

22.02.2017г.

___________________________________________________________________________________________________________

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.182, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДМЕТ:„Доставка, чрез покупка, на храна- топъл обяд за населението на с.Хитрино, община Хитрино, пострадало в резултат на железопътен инцидент от 10.12.2016г.”

Решение.pdf - 04.01.2017 г.

Решение АОП.pdf

Документация храни по чл.182 по ЗОП.docx

Образци на Документи.rar

Покана.pdf - 04.01.2017 г.

Протокол - 17.01.2017 г.

Доклад от дейността на Комисията

Решение - 18.01.2017 г.

Договор - 20.01.2017 г.


Процедура за обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.8, във връзка с чл.20, ал.1, т.1, б."Б" от ЗОП - процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП, за обществена поръчка с предмет:

"Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Хитрино"

РЕШЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛИ

13.01.2017г.

ДОКЛАД

13.01.2017г.

РЕШЕНИЕ

13.01.2017г.

___________________________________________________________________________________________________________

Процедура за обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.8. във връзка с чл.20, ал.1, б."Б" от ЗОП - процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП, за обществена поръчка с предмет:

"Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектованена проектни предложения за кандидатстване по подмярка 7.2"Инвестиции в съзадаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаб инфраструктура" към Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. и изготвяне на анализ "разходи и ползи" за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи"

РЕШЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛИ

13.01.2017г.

ДОКЛАД

13.01.2017г.

РЕШЕНИЕ

13.01.2017г.

__________________________________________________________________________________________________________

Процедура на основание чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП, да представите Вашата оферта за изпълнение на обществена поръчка за доставка с предмет:"Демонтаж на съществуващите климатични системи, доставка, чрез покупка, на нови климатични системи с включен монтаж, за сгради собственост на община Хитрино"

ПОКАНА 28.12.2016 г.

__________________________________________________________________________________________________________

Процедура основание чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП, да представите Вашата оферта за изпълнение на обществена поръчка за троителсво, с предмет: "Демонтаж на съществуваща, изработка, доставка и монтаж на нова ПВЦ и алуминиева дограма, за сгради - собственост на община Хитрино, увредени в резултат на настъпила катастрофа на дерайлирал товарен влак на 10.12.2016г."

ПОКАНА 20.12.2016 г.

  

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Хитрино"

Протокол

02.11.2016г.

Решение

02.11.2016г.

Договор


ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл.44 от ЗОП:

СМР по проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Хитрино“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

16.09.2016г.

СМР по проект: „Подобряване на транспортната свързаност и повишаване качеството на живот, чрез рехабилитация на общински пътища“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

13.09.2016г.

СМР по проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Хитрино“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

13.09.2016г.

______________________________________________________________________________________________

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и изготвяне на анализ „разходи-ползи“ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи“

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

26.08.2016г.

 

ПРОТОКОЛ

14.09.2016г.

 

______________________________________________________________________________________________

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

Рамково споразумение за: „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и изготвяне на анализ „разходи-ползи“ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, и управление и отчитане на одобрените проекти на община Хитрино по две обособени позиции”

Обособена позиция 1:„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и изготвяне на анализ „разходи-ползи“ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи“

Обособена позиция 2:„Предоставяне на консултантски услуги при управление и отчитане на одобрените проекти на община Хитрино, финансирани по поподмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

27.07.2016г.

Решение за прекратяване №РД-271 / 24.08.2016 г.

_____________________________________________________________________________________________________________

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител по проект: „Реконструкция и подмяна на напорен и хранителе нводопровод от помпена станция с. Добри Войниково до напорен водоем Тимарево, община Хитрино, област Шумен”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА 27.04.2016г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

РАЗЯСНЕНИЯ

от Община Хитрино, по документация за участие в обществена поръчка, с предмет: „Реконструкция и подмяна на напорен и хранителен водопровод от помпена станция с. Добри Войниково до напорен водоем Тимарево, община Хитрино, област Шумен”

 

Запитване с вх.№ 26-00-122 от 11.05.2016г. относно констатирани неясноти в документацията за участие, на основание чл.29, ал.3 от ЗОП.

 

Въпрос:

„В предоставената тръжна документация на интернет адреса на община Хитрино в „Указания за участие” – т. 6.2 в забележки към:

т. 1.1. – „С цел яснота и правилно нанасяне на информацията в Линейния - календарен график– Приложение № 2, Възложителят е разработил примерен попълнен образец – Приложение 2А, от който участниците, следва да се водят при изготвяне на техническите си предложения. Ще бъдат отстранени предложения, в които Линейния - календарен график– Приложение № 2 е изготвен по начин различен от посочения в Приложение 2А.”;

т. 2.2. ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА – Приложение 3

Забележка: Ще бъдат отстранени предложения, в които Диаграмата на работната ръка - Приложение № 3 е изготвен по начин различен от посочения в Приложение 3А.

т.2.3. ДИАГРАМА НА МАХАНИЗАЦИЯТА – Приложение 4

Забележка: Ще бъдат отстранени предложения, в които Диаграмата на механизацията - Приложение № 4 е изготвен по начин различен от посочения в Приложение 4А.

Сте дали указания, които са задължителни за изпълнение, в противен случай предложенията ще бъдат отстранени от участие.

Бихте ли ни посочили къде се намират приложения – 2А, 3А и 4А, в предоставената от вас документация, за да спазим изискванията Ви?”

 

Отговор на въпроса:

 

Във връзка с отправеното от Вас запитване, поместваме на интернет страницата на общ.Хитрино, упоменатите в „Указания за участие” документи, а именно – Приложения № 2  и 2А, Приложения № 3 и 3А и Приложения № 4 и 4А.

Следва да посочим, че линейният график Приложение № 2а е примерен образец към документацията. При подготовката на линейния график участниците трябва да посочат всички подобекти от КСС, в едно с описание на всички дейности по подобектите. В примерния образец са представени само първите три дейности с количествата. При попълването на количествата от страна на участниците следва да се има предвид, че за тяхно улеснение се използва екселска формула, с която да се изчисляването да става автоматично.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2А

ПРИЛОЖЕНИЕ 3А

ПРИЛОЖЕНИЕ 4А

11.05.2016г.

 

РАЗЯСНЕНИЯ

от Община Хитрино, по документация за участие в обществена поръчка, с предмет: „Реконструкция и подмяна на напорен и хранителен водопровод от помпена станция с. Добри Войниково до напорен водоем Тимарево, община Хитрино, област Шумен”

Запитване с вх.№ 70-00-48 от 12.05.2016г. относно констатирани неясноти в документацията за участие, на основание чл.29, ал.3 от ЗОП.

 

Въпрос № 1:

„В обявената обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител по проект: „Реконструкция и подмяна на напорен и хранителен водопровод от помпена станция с. Добри Войниково до напорен водоем Тимарево, община Хитрино, област Шумен”, е посочено в част VІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА, 6.2. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, …„С цел яснота и правилно нанасяне на информацията в Линейния - календарен график– Приложение № 2, Възложителят е разработил примерен попълнен образец – Приложение 2А, от който участниците, следва да се водят при изготвяне на техническите си предложения. Ще бъдат отстранени предложения, в които Линейния - календарен график– Приложение № 2 е изготвен по начин различен от посочения в Приложение 2А.”… „2.2. ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА – Приложение 3

Забележка: Ще бъдат отстранени предложения, в които Диаграмата на работната ръка - Приложение № 3 е изготвен по начин различен от посочения в Приложение 3А.

2.3. ДИАГРАМА НА МАХАНИЗАЦИЯТА – Приложение 4

Забележка: Ще бъдат отстранени предложения, в които Диаграмата на механизацията - Приложение № 4 е изготвен по начин различен от посочения в Приложение 4А.”

В образец № 19 Техническо предложение е написано: „ 4. ПРИЛОЖЕНИЯ: (*ПРЕДСТАВЯТ СЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СВОБОДНА ФОРМА!!!)

В публикуваната документация в профила на купувача от сайта на Възложителя липсват примерните приложения № 2А, 3А, 4А. Моля, Възложителят да публикува необходимите за участие в процедурата примерни приложения и да уточни изискваната форма.

Отговор на въпрос № 1:

 

Във връзка с отправеното искане, следва да посочим, че  Приложения № 2  и 2А, Приложения № 3 и 3А и Приложения № 4 и 4А вече (към 11.05.2016г.) са поместени на интернет страницата на общ.Хитрино, в резултат на отправен преди това запитване.

Що се отнася до изискуемата форма, следва да разясним изрично, че при подготовката на Приложения № 2, 3 и 4 следва да се използват предоставените от нас образци. Свободната форма, която е упомената в Техническо предложение – образец № 19 от документацията, се отнася за текстовата част/описателна част на работната програма, за която Възложителят е посочил единствено изискуемото съдържание, но е и изрична форма – образец. Уточнението свободен текст се отнася и за други приложения, извън изисканите от нас, в случай, че решите да прилагате такива. Именно поради тази причина, в образец № 19 са посочени изрично приложенията, за които имаме изисквания към формата.

 

Въпрос № 2:

„В профила на купувача от сайта на Възложителя не е публикувана проектна документация, необходима за изготвяне на оферта от страна на участниците. Моля, Възложителят да я осигури на участниците в обществената поръчка.”

Отговор на въпрос № 2:

По отношение на направеното запитване досежо предоставянето на проектанта документация за изпълнение на обявената поръчка, Ви уведомяваме, че поместваме документите на Профила на купувача на страницата на Община Хитрино.

Същите са налични и се предоставят за запознаване на всеки заинтересован и в стая № 209, ет. 2 в сградата на Община Хитрино с адрес: с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

13.05.2016г.

 

РАЗЯСНЕНИЯ

от Община Хитрино, по документация за участие в обществена поръчка, с предмет: „Реконструкция и подмяна на напорен и хранителен водопровод от помпена станция с. Добри Войниково до напорен водоем Тимарево, община Хитрино, област Шумен”

 

Запитване с вх.№ 26-00-125 от 13.05.2016г. относно констатирани неясноти в документацията за участие, на основание чл.29, ал.3 от ЗОП.

 

Въпрос:

„С настоящото запитване и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се обръщаме към вас, в качеството на Възложител на посочената обществена поръчка, с искане за предоставяне на проекта за „Реконструкция и подмяна на напорен и хранителен водопровод от помпена станция с. Добри Войниково до напорен водоем Тимарево, община Хитрино, област Шумен”.

Отговор:

 

Във връзка с отправеното искане, следва да посочим, че проектът за „Реконструкция и подмяна на напорен и хранителен водопровод от помпена станция с. Добри Войниково до напорен водоем Тимарево, община Хитрино, област Шумен” е вече поместен на интернет страницата на общ.Хитрино, в резултат на отправен преди това запитване.

 

13.05.2016г.

 

РАЗЯСНЕНИЯ

от Община Хитрино, по документация за участие в обществена поръчка, с предмет: „Реконструкция и подмяна на напорен и хранителен водопровод от помпена станция с. Добри Войниково до напорен водоем Тимарево, община Хитрино, област Шумен”

Запитване с вх.№ 26-00-140 от 31.05.2016г. относно констатирани неясноти в документацията за участие, на основание чл.29, ал.3 от ЗОП.

 

Въпрос:

„В образец на Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (Образец№ 18) за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗО, както и за липса на обстоятелствата  по чл. 8, ал. 7 от ЗОП съгласно текста, посочената декларация се подава от подизпълнител.

Моля да разясните, под каква форма трябва да се посочи изискваната информация, когато участникът не предвижда участието на подизпълнител, изискванията спрямо Правилника за прилагане на ЗОП са тази декларация да се подава от участника”.

Отговор:

 

Във връзка с отправеното искане, следва да посочим, че в основния текст на декларацията по Образец № 18 е записано „участник”, а в скоби отдолу е посочено „наименование на подизпълнител”. Това е останало в декларацията като техническа грешка, поради което – декларацията се попълва от участника, а при наличие и на подизпълнител и от него.

31.05.2016г.

___________________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ 1

___________________________________________________________________________________________________________

 

СЪОБЩЕНИЕ

За отваряне на ценови оферти (чл. 69а, ал. 3 от ЗОП)

I. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви информирам, че ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на напорен и хранителе нводопровод от помпена станция с. Добри Войниково до напорен водоем Тимарево, община Хитрино, област Шумен”, вписана с уникален номер в АОП 00172-2016-0003, обявена с Решение № РД-148 от 14.04.2016 г. на Заместник кмета на Община Хитрино, ще бъдат отворени на 08.07.2016 г. /петък/ от 09:00 ч. в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Хитрино, с административен  адрес: с. Хитрино, ул.Възраждане №45.

II. Резултати от оценка на техническите показатели на допуснатия до оценяване участник:

Участникът „Пътинженерингстрой-Т” ЕАД получава:

П1 – Срок за изпълнение на поръчката – 30 точки;

П2 – Гаранционен срок – 20 точки;

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на изискванията за достъп до сградата.

04.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

12.07.2016 г.

РЕШЕНИЕ

12.07.2016г.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет:

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ХИТРИНО

РЕШЕНИЕ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

16.05.2016 г.

Процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет:

"ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ МОДУЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА СЪБЛЕКАЛНИ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ НА СТАДИОН С.ХИТРИНО”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

Процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет:

"ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ МОДУЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА СЪБЛЕКАЛНИ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ НА СТАДИОН С.ХИТРИНО”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет:

„Доставка, чрез покупка, на строителни материали за нуждите на Община Хитрино за 2016г.”

РЕШЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

26.02.2016г.

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

„Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Хитрино”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

24.02.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 69А, АЛ.3 ОТ ЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Комисията, назначена със Заповед № РД-140/05.04.2016г. от зам.кмета на Община Хитрино съобщава, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите до участие участници в обществена поръчка, с предмет: „Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Хитрино” ще се състои на 28.04.2016г. /четвъртък/ в 10.00 часа в заседателната зала  в административната сграда на Община Хитрино, с адрес: с. Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45.

Във връзка с това съобщаваме, че до момента участникът „Инвестиционно проектиране” ЕООД е оценен с общо 50 точки по показателите, засягащи техническото му предложение, а участникът „Трафик холдинг” ЕООД е предложен за отстраняване, поради несъответствие между Работната му програма и предложените графици за изпълнение.

22.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

РЕШЕНИЕ

28.04.2016 г.

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

„Рамково споразумение за извършване  на  СМР  на територията на Община Хитрино”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

05.02.2016г.

РАЗЯСНЕНИЯ

от Община Хитрино, по документация за участие в обществена поръчка, с предмет: „Рамково споразумение за извършване  на  СМР  на територията на Община Хитрино”, открита с Решение № РД-29/05.02.2016г. на Заместник кмета на Община Хитрино

 

Относно: Запитване с вх.№ 70-00-24 от 15.02.2016г. относно констатирани неясноти в документацията за участие

 Въпрос №1:

„Във връзка с т. 2 „Минимални изисквания за технически възможности” от Раздел І на Глава Трета „Критерии за подбор на участниците”, и поставените минимални изисквания в т. 2.1. „Участниците следва да са изпълнили минимум три договора със сходен предмет през последните пет години”, моля Възложителя да укаже кой договор се счита със „сходен предмет”?”

Отговор на Въпрос № 1:

Под договор със „сходен предмет” участниците следва да разбират договор за строителство на сгради и съоръжения за обществено обслужване, които попадат в обхвата на строежи до трета категория буква „в”. За сходен предмет се приема и изпълнението на договори за поддържане, текущ ремонт, ремонтно-възстановителни работи, строителство, основен ремонт и реконструкция на сгради за обществено обслужване. Тъй като в предмета на поръчката е включено и осъществяване на събаряне на сгради, то за договор със сходен предмет се приема и изпълнението на дейности по събаряне на сгради, находящи се в рамките на населени места.

 Въпрос №2:

„Във връзка с т. 2 „Минимални изисквания за технически възможности” от Раздел І на Глава Трета „Критерии за подбор на участниците”, и поставените минимални изисквания в т. 2.3., а именно:

„Участникът следва да разполага с минимум 15 работника, нает по трудово правоотношение, притежаващи нужната квалификация/специалност за изпълнение на поръчката, както и:

  • 1 бр. – технически – ръководител: инж. ПГС с минимум 10 години професионален опит;  
  • 1 бр. -  строителен техник със специалност: „Строителство и архитектура“ с минимум 5 години професионален опит;  
  • 1 бр. специалист ПБЗ с минимум 5 години професионален опит.”

Съгласно горното, Възложителят изисква на етап подаване на оферти участниците да предложат „минимум 15 работника, нает по трудово правоотношение”, както и технически ръководител, строителен техник, специалист ПБЗ, които да бъдат на трудов договор при тях. Подобно изискване е необосновано и прекомерно на етап подаване на оферти и същото следва да се изисква на етап сключване на договор. С оглед на това, че на етап подаване на оферти участниците нямат качество на строители, същите не са задължени предложеният от тях екип да бъде нает на трудов договор, доколкото участниците нямат гаранция за спечелване на поръчката и не следва да бъдат натоварени с допълнителни административни тежести във връзка с наемането на такива лица на трудов договор. На етап комплектоване на оферта би следвало да е достатъчно единствено и само участникът да предложи екип, който да покрива критериите на Възложителя относно образование и опит, като декларация за ангажираност от тяхна страна и да не изисква от участника да се намира в трудово правоотношение.

На следващо място, с това изискване се ограничава партньорството с чуждестранни лица, които съгласно националното им законодателство нямат задължения да назначават на трудов договор посочените лица и с оглед а участието си в обществената поръчка, следва да назначат такъв, на направят значителни разходи, без да имат сигурност в спечелването на поръчката.

В заключение считаме, че се явява незаконосъобразно и утежняващо условието представянето на „Удостоверение от НАП, с дата не по-рано от 30 дни от датата на подаване на офертата, за действащите трудови договори с работниците на участника”.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 51а от ЗОП, моля Възложителя да потвърди, че ще приеме освен Декларация за кадрово обезпечение с работници и експерти за извършване на строително-монтажните работи – Образец № 10.2, Участникът да покаже само и единствено – доказателство за разположение на лицата, които не се намират в трудово правоотношение с участника.”

Отговор на Въпрос № 2:

С настоящото разяснение потвърждаваме, че приемаме гореизложените мотиви и Възложителят ще приеме участниците да представят към Декларация за кадрово обезпечение с работници и експерти за извършване на строително-монтажните работи – Образец № 10.2, и доказателство за разположение на лицата, които не се намират в трудово правоотношение с участника, вместо изисканото удостоверение от НАП.

Извършена е и промяна в обявлението и документацията към обществената поръчка по реда на чл. 27а от ЗОП, като изискването за наличие на трудово правоотношение между участниците и екипа, с който предлагат да изпълнят поръчката е премахнато. Промените са отразени в документацията поместена на Профила на купувача на Община Хитрино.

17.02.2016г.

ПРОТОКОЛ

04.04.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 69А, АЛ.3 ОТ ЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Описание:

СЪОБЩЕНИЕ

Комисията, назначена със Заповед № РД-135/31.03.2016г. от зам.кмета на Община Хитрино съобщава, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите до участие участници в обществена поръчка, с предмет: „Рамково споразумение за извършване  на  СМР  на територията на Община Хитрино”, ще се състои на 21.04.2016г. /четвъртък/ в 13.00 часа в заседателната зала  в административната сграда на Община Хитрино, с адрес: с. Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45.

Резултатите от оценяването на офертите по показателят за оценка, различен от цената са:

За участника „Девня Трейд“ ООД - 100 точки

За участника „СИМИ” ЕООД – 83.33 точки

15.04.2016г.

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

05.05.2016г.

РЕШЕНИЕ

05.05.2016г.

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

02.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ

24.08.2016г.

РЕШЕНИЕ №РД273 от 24.08.2016г.

24.08.2016г.

 

ПРОТОКОЛ

21.09.2016г.

РЕШЕНИЕ

21.09.2016г.

 

Процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет:

„Доставка, чрез покупка, на строителни материали за нуждите на Община Хитрино за 2016г.”

РЕШЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

03.02.2016г.

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

18.02.2016 г.

Процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет:

„Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Хитрино”

РЕШЕНИЕ

ДОКУЕМНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРОТОКОЛ

05.01.2016г.

ДОГОВОР

„Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Хитрино”

 

РЕШЕНИЕ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЯНА

 

 

 

Процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет:

Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Хитрино през 2016 г.”

РЕШЕНИЕ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

Протокол - Застраховки.pdf

Договор 89.pdf

Договор 90.pdf

Договор 91.pdf

Договор 92.pdf

Договор 93.pdf

 

Процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет:

„Доставка, чрез покупка, на хранителни продукти за целодневните детски градини в Община Хитрино за 2016г.”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

Решение

01.12.2015 г.

ДОГОВОР

16.12.2015г.

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Хитрино"

ПРОТОКОЛ

07.10.2015г.

РЕШЕНИЕ

07.10.2015г.

ДОГОВОР

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

Ремонтни работи на общински обекти за 2015 год. на община Хитрино, обособени в 2 позиции както следва:

Позиция I

„Кметство с.Живково, с.Иглика,  с.Калино,  с.Тимарево,  с.Върбак, с. Байково, многофункционална зала(МФЗ)    с. Тимарево, с.Звегор, с.Тервел , читалище с. Иглика, с.Близнаци,  магазини с.Каменяк, ЦДГ с. Живково, допълнителна сграда към ОбА Хитрино, подпорна стена пред Кметство с. Единаковци”

Позиция II

Възстановяване сухия откос на яз. „Тервел” и осигуряване проводимост на речното корито след него”    с. Тервел, община Хитрино””

ДОКУМЕНТАЦИЯ

24.04.2015г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА №РД187 от 08.05.2015г.

08.05.2015г.

РАЗЯСНЕНИЯ

от Община Хитрино, по документация за участие в обществена поръчка, с предмет: Ремонтни работи на общински обекти за 2015г. на община Хитрино, обособени в 2 позиции както следва:

Позиция І „Кметство с. Живково, с. Иглика, с. Калино, с. Тимарево, с. Върбак, с. Байково, многофункционална зала (МФЗ) с. Тимарево, с. Звегор, с. Тервел, читалище с. Иглика, с. Близнаци, магазини с. Каменяк, ЦДГ с. Живково, допълнителна сграда към ОбА Хитрино, подпорна стена пред Кметство с. Единаковци”;

Позиция ІІ „Възстановяване сухия откос на яз. „Тервел” и осигуряване проводимост на речното корито след него” с. Тервел, община Хитрино”

открита с Решение № РД - 169/24.04.2015г. на Заместник кмета на Община Хитрино.

Запитване с вх.№ 26-00-168 от 25.05.2015г. относно констатирани неясноти в документацията за участие, на основание чл.29 от ЗОП.

ЗАПИТВАНЕ 1.

В приложените образци № 1.1. и № 1.2. на Техническите предложения е записано „Срокът за изпълнение на СМР ………………… (изписва се с думи) месеца”, а в Раздел X. На ЧАСТ ВТОРА от УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА е записано „П1 – е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/”.

Моля уточнете в каква мерна единица трябва да представим срока за изпълнение на поръчката.

ОТГОВОР № 1

Съгласно т. 2 на Раздел ХІІ Други условия от Документацията за участие «При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната последователност:

а) Решение за откриване на откритата процедура;

б) Обявление за обществена поръчка;

в) Част втора от настоящата документация - Указания към участниците в процедурата;

г) Проект на Договор;

д) Образците в Раздел ХІІІ от документацията.»

Участниците следва да посочат мерна единица в календарни дни в Образец № 1.1 и Образец № 1.2 ... 1. срок за изпълнение на поръчката - ...... в календарни дни.

ЗАПИТВАНЕ 2.

В приложените образци № 1.1. и № 1.2. на Техническите предложения е записано „6. Предлагаме следния гаранционен срок:

  • ………………./…………………../ (в месеци).

Срокът задължително се посочва в години.

Участниците в процедурата трябва да предложат гаранционен срок (в месеци)”.

Моля уточнете в каква мерна единица трябва да представим гаранционния срок за изпълнените СМР.

ОТГОВОР №2

Съгласно т. 2 на Раздел ХІІ Други условия от Документацията за участие «При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната последователност:

а) Решение за откриване на откритата процедура;

б) Обявление за обществена поръчка;

в) Част втора от настоящата документация - Указания към участниците в процедурата;

г) Проект на Договор;

д) Образците в Раздел ХІІІ от документацията.»

Съгласно одобрената от Възложителя Документацията за участие в подточка 8.2.3. на т. 8 от Раздел VІІ Изисквания към офертата е посочено предложение за гаранционен срок в месеци.

Участниците следва да посочат гаранционен срок в месеци в Образец № 1.1 и Образец № 1.2.

 

Дата:26.05.2015г.

ПРТОТОКОЛ 1

16.06.2015г.

ДО ВСИЧКИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 69А, АЛ.3 ОТ ЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Комисията, назначена със Заповед №   РД – 213 / 04.06.2015г. на Ахмед Мехмед Ахмед – Заместник кмет на община Хитирно, упълномощен със Заповед № РД-1019/15.11.2011 год. на Кмета на община Хитрино за провеждане на процедури за обществени поръчки съобщава, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка, с предмет: Ремонтни работи на общински обекти за 2015 год. на община Хитрино, обособени в 2 позиции както следва:

Позиция I „Кметство с.Живково, с.Иглика,  с.Калино,  с.Тимарево,  с.Върбак, с. Байково, многофункционална зала(МФЗ)    с. Тимарево, с.Звегор, с.Тервел , читалище с. Иглика, с.Близнаци,  магазини с.Каменяк, ЦДГ с. Живково, допълнителна сграда към ОбА Хитрино, подпорна стена пред Кметство с. Единаковци”

Позиция II „Възстановяване сухия откос на яз. „Тервел” и осигуряване проводимост на речното корито след него”    с. Тервел, община Хитрино””, ще се състои на 03.07.2015 г. /петък/ от 11:00 часа в заседателната зала  в административната сграда на Община Хитрино, с адрес: с. Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45.

Резултатите от оценяването на офертите по показателят за оценка, различен от цената са:

За Позиция I

 1. „ОВИМА” ЕООД, град Разград – 20.34  точки;

2. „СИМИ” ЕООД, гр. Шумен – 60 точки.

 

За Позиция II

1. „Н. и М.” ООД, град Шумен – 60 точки;

30.06.2015г.

ПРОТОКОЛ 2

03.07.2015г.

ПРОТОКОЛ 3

03.07.2015г.

РЕШЕНИЕ

03.07.2015г.

ДОГОВОР - Позиция 1

02.09.2015г.

ДОГОВОР - Позиция 2

02.09.2015г.

Публикация на основание чл. 22б, ал.1 , т. 9 от ЗОП

На основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с открита процедура с предмет Ремонтни работи на общински обекти за 2015 год. на община Хитрино, обособени в 2 позиции както следва:

Позиция I „Кметство с. Живково, с. Иглика,  с. Калино,  с. Тимарево,  с. Върбак, с. Байково, многофункционална зала(МФЗ)    с. Тимарево, с. Звегор, с. Тервел , читалище с. Иглика, с. Близнаци,  магазини с. Каменяк, ЦДГ с. Живково, допълнителна сграда към ОбА Хитрино, подпорна стена пред Кметство с. Единаковци”; Позиция II „Възстановяване сухия откос на яз. „Тервел” и осигуряване проводимост на речното корито след него” с. Тервел, община Хитрино””

- на 01.09.2015г. след сключване на Договор № ДО-61/31.08.2015г. е възстановена парична сума на „СИМИ” ЕООД, преведена на Община Хитрино като гаранция за участие в откритата процедура;

- на 01.09.2015г. след сключване на Договор № ДО-61/31.08.2015г е възстановена парична сума на „ОВИМА” ЕООД, преведена на Община Хитрино като гаранция за участие в откритата процедура;

- с писмо с изх. № 26-00-250/12.08.2015г. след сключване на Договор № ДО-58/10.08.2015г. е върната на „Н и М” ООД банкова гаранция за участие в откритата процедура (получена съгласно обратна разписа на 14.08.2015г).

02.09.2015г.

______________________________________________________________________________________________________________

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

"Реконструкция и ремонт на НЧ „Пробуда - 1929”, с.Хитрино ул. „Симеон Велики” №2"

ДОКУМЕНРАЦИЯ

24.04.2015г.

 

РАЗЯСНЕНИЯ

от Община Хитрино, по документация за участие в обществена поръчка, с предмет: „Реконструкция и ремонт на НЧ „Пробуда - 1929”, с.Хитрино  ул. „Симеон Велики” № 2”, открита с Решение № РД - 170/24.04.2015г. на Заместник кмета на Община Хитрино

Запитване с вх.№ 26-00-163 от 18.05.2015г. относно констатирани неясноти в документацията за участие, на основание чл.29 от ЗОП.

Запитване №1

„Моля да ни изпратите спецификации за PVC дограма и вертикална платформа и платформата за директно изкачване на инвалидни колички.”

Отговор на запитване№1

Прилагаме Спецификация на Външна дограма – НЧ „Пробуда-1929” с.Хитрино ПРИЛОЖЕНИЕ №1 за прозорци и ПРИЛОЖЕНИЕ №2 за врати.

Запитване №2

„Моля да ни изпратите спецификации за….и вертикална платформа и платформа, за директно изкачване на инвалидни колички.“

Отговор на запитване№2

 

 

Техн.спец. на вертикална платформа

   

Товароподемност

Кг

300

Скорост

м/сек

0.6

Спирки

П

2

Максимална височина

мм

1600

Размери на платформата

мм –мин.

-макс.

1260 х 810

1400 х 1110

Шахта

мм

325

Захранване

V

230

Консумация на енергия

kw

0.6

Техн.спец. на платформа за движение по стълбища със завои

   

Минимална ширина на стъпалата

мм

1130

Градус

о

От 0 до 500

Минимален размер на релсата

мм

160

Минимален размер със сгъната платформа

мм

430

Размери на платформата

мм

830 х 700

Товароподемност до 450

кг

230

Товароподемност над 450

кг

200

Скорост

м/ мин

8

Захранване

V

230

Консумация на енергия

kw

1

 

 

Запитване №3

„Моля да уточните категорията на обекта във връзка с представяне на удостоверение от Централен професионален регистър на строителите.”

Отговор на запитване №3

Обектът е от ІV-та категория.

Запитване с вх.№ 26-00-164 от 20.05.2015г. относно констатирани неясноти в документацията за участие, на основание чл.29 от ЗОП.

В условията за откритата процедура в раздел І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ИЛИ УЧАСТНИЦИТЕ, в т. 7 пише:

„Офертата на всеки участник трябва да е изготвена в съответствие с условията за заетост и за наемане на безработни, като заложените човекомесеци труд следва да са определени по такъв начин, че да бъдат удовлетворени всички договорени изисквания по заплащане на заетите работници, вкл. на безработните.

Забележка: При срок за изпълнение на договора за СМР 122 /сто двадесет и два/ дни, минимално изискуемите човекомесеци труд положен от общия състав работници са 80 /осемдесет/ човекомесеца (попълва се от възложителя на база експертна оценка), като от тях минимум (50%) или 40 /четиридесет/ човекомесеца е изискуемият положен труд от квалифицирани/неквалифицирани безработни лица. Броят на заетите лица се изчислява на база посочените в офертата календарни дни за изпълнение на договора за СМР.”

Тъй като Възложителя има минимално изискване за 80 /осемдесет/  човекомесеци труд  положен за 122 /сто двадесет и два/ дни, това прави среден месечен брой работници минимум 20, което от своя страна прави 19 520 човекочаса / 19 520 човекочаса = 20 работника х 122 работни дни х 8 часа работен ден/.

Нанасяйки норма време за единица СМР от анализите на ед. цени в График за изпълнение на СМР/СРР – оферта ОБРАЗЕЦ № 9 и сумирайки стойностите от колона Ч/Ч за всичките видове СМР, участникът не достига 19 520 човекочаса. За да се достигнат 19 520 човекочаса разходните норми за труд в анализите на ед. цени, трябва да бъдат коригирани. Това от своя страна ще доведе до завишаване на ед. цени, в резултат на което ще се увеличи стойността на обекта над прогнозната. За да не превишаваме прогнозната цена се налага изкуствено да намаляваме показателите на ценообразуване.

Въпроса а участника е:

Въпреки, че участника попълва Приложение – Декларация за приемане на договора ОБРАЗЕЦ № 13, в което декларира, че се задължава да осигури полагането на минимално изискуемите от възложителя 80 /осемдесет/ човекомесеци труд и горепосочените мотиви, ще приеме ли Възложителя сума на колона Ч/Ч по-малко от 19 520 човекочаса?

Отговор на запитване:

Не, няма да приеме.

ПРОТОКОЛ №1

8.06.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 69А, АЛ.3 ОТ ЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Описание:

СЪОБЩЕНИЕ

Комисията, назначена със Заповед № РД-214/04.06.2015г от зам.кмета на Община Хитрино съобщава, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите до участие участници в обществена поръчка СМР/СРР на одобрения по Проект „Красива България” обект „Реконструкция и ремонт на НЧ „Пробуда - 1929”, с.Хитрино ул. „Симеон Велики” №2”, ще се състои на 19.06.2015 г. /петък/ от 10:00 часа в заседателната зала  в административната сграда на Община Хитрино, с адрес: с. Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45.

дата:16.06.2015г.

ПРОТОКОЛ 1

19.06.2015г.

ПРОТОКОЛ 2

19/06.2015г.

ПРОТОКОЛ 3

19.06.2015г.

РЕШЕНИЕ

19.06.2015г.

ДОГОВОР

10.08.2015г.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

О Б Я В А

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Община Хитрино обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани безработни лица, въз основа на подписано за 2015 г. с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”.

Курсът за професионално обучение е по специалността: „Сухо строителство”, код по СППОО 5820403, за придобиване на II-ра квалификационна степен.

Общият брой на курсистите е 9.

Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа (41 дни).

Максималната цена за професионалното обучение на един безработен е 600,00 лева.

Всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс, са поканени да представят оферта, съдържаща следните документи и попълнени в оригинал образци на приложения:

1. Приложение – Административни сведения;

2. Лицензия от НАПОО (заверено копие);

3. Заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (важи при участник обединение);

4. Приложение – Декларация за сходни услуги.;

5. Приложение – Описание МТБ;

6. Списък на преподавателския състав за специалността, съдържащ име, трудов стаж, образование и доказващи квалификацията документи (оригинал);

7. Заверена от НАПОО учебна програма (оригинал);

8. Приложение – План-сметка;

9. Приложение– Ценово предложение;

10. Приложение – Договор за професионално обучение (оригинал на проекта за договор);

Изборът на изпълнител на професионалното обучение ще се осъществи чрез избор на кандидат, предложил най-ниска цена.

Офертите се приемат до 15:00 ч. на 30.04.2015 в сградата на Община Хитрино.

Всяка оферта следва се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да има надпис: „Предложение за извършване на услуга с предмет: Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани безработни лица по специалност „Сухо строителство”, с код по СППОО: 5820403, за придобиване на II-ра квалификационна степен”, както и адрес на участника за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаване или в незапечатан или скъсан плик няма да се приемат и ще се връщат незабавно на подателите.

Необходимата документация за участие може да бъде изтеглена от сайта на Община Хитрино:

Допълнителна информация за организиране и провеждане на курса за професионално обучение може да се получи на тел.: 05341 2120(лице за контакт: Ахмед Ахмед).

ДОКУМЕНТАЦИЯ

____________________________________________________________________________________________________________

Процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет:

„Извършване на застрахователни услуги за Задължителна застраховка „Злополука” на пътници в средствата за обществен превоз, собственост на Община Хитрино през 2015 година”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

______________________________________________________________________________________________________________

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

„ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране и изграждане) на пешеходна зона с търговски функции  в  УПИ VI-31, УПИ VI-34, УПИ VII в кв.3 по плана на с.Хитрино, община Хитрино“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Във връзка с провеждането на открита процедура по ЗОП с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране и изграждане) на пешеходна зона с търговски функции  в  УПИ VI-31, УПИ VI-34, УПИ VII в кв.3 по плана на с.Хитрино, община Хитрино“, открита от възложителя с Решение № РД-141/07.04.2015г., представяме следните разяснения:

При откриване на процедурата е допусната техническа грешка в наименованието на поръчката, поради което същото следва да се чете по следния начин: „Инженеринг на изграждане на пешеходна зона с търговски функции  в  (УПИ IV-31, кв.3; УПИ III – 29, 30, кв.3;  УПИ VII в кв.3) по плана на с.Хитрино, община Хитрино“.  Тази явна фактическа грешка не води до прекратяване на настоящата процедура, тъй като е очевидно, че приложената техническа спецификация, на база на която ще се възлага изпълнението, е изготвена именно за УПИ IV-31, кв.3; УПИ III – 29, 30, кв.3;  УПИ VII в кв.3 по плана на с. Хитрино, а не за УПИ VI-31, УПИ VI-34, УПИ VII в кв.3 по плана на с.Хитрино, поради което въпреки че наименованието не може да бъде променено, поради изтичането на законоустановения срок, то следва офертите да се подават с посоченото в обявлението име, но при определяне на техническо и ценово предложение да се имат предвид УПИ IV-31, кв.3; УПИ III – 29, 30, кв.3;  УПИ VII в кв.3 по плана на с. Хитрино.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 69А, АЛ.3 ОТ ЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Описание:

СЪОБЩЕНИЕ

Комисията, назначена със Заповед № РД-185/08.05.2015г. от зам.кмета на Община Хитрино съобщава, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите до участие участници в обществена поръчка, с предмет: „Инженеринг на изграждане на пешеходна зона с търговски функции  в  (УПИ IV-31, кв.3; УПИ III – 29, 30, кв.3;  УПИ VII в кв.3) по плана на с.Хитрино, община Хитрино“, ще се състои на 19.05.2015 г. /петък/ от 11:00 часа в заседателната зала  в административната сграда на Община Хитрино, с адрес: с. Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45.

Резултатите от оценяването на офертите по показателят за оценка, различен от цената са:

„Девня Трейд“ ООД гр. Варна – 60 точки.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 69А, АЛ.3 ОТ ЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Описание: СЪОБЩЕНИЕ

Комисията, назначена със Заповед № РД-185/08.05.2015г. от зам.кмета на Община Хитрино съобщава, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите до участие участници в обществена поръчка, с предмет: „Инженеринг на изграждане на пешеходна зона с търговски функции  в  (УПИ IV-31, кв.3; УПИ III – 29, 30, кв.3;  УПИ VII в кв.3) по плана на с.Хитрино, община Хитрино“, ще се състои на 19.05.2015 г. /петък/ от 11:00 часа в заседателната зала  в административната сграда на Община Хитрино, с адрес: с. Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45.

Резултатите от оценяването на офертите по показателят за оценка, различен от цената са: „Девня Трейд“ ООД гр. Варна – 60 точки.

дата:14.05.2015г.

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

РЕШЕНИЕ

Дата: 20.05.2015г.

ДОГОВОР

18.06.2015 г.

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, след сключване на Договор №ДО - 50/17.06.2015г. с писмо с изх.№26-00-209/17.06.2015г. е върната на "ДЕВНЯ ТРЕЙД" ООД банкова гаранция за участие в открита процедура по обществена поръчка с предмет:"ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране и изграждане) на пешеходна зона с търговски функции в УПИ VI-31, УПИ VI-34, УПИ VII в кв.3 по плана на с. Хитрино, община Хитрино" /писмото е получено от адресата на 18.06.2015г. съгласно обратна разписка по товарителница №300208428/

__________________________________________________________________________________________________

Процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет:

“Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Хитрино през 2015 г.”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРОТОКОЛ

Договор - позиция 1

Договор - позиция 2

Договор - позиция 3

_________________________________________________________________________________________________________________

Процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет:

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на следните обекти: 1. „Поддържане, текущ ремонт, ремонтно-възстановителни работи, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, за нуждите на община Хитрино“; 2. „СМР по общински обекти-недвижими имоти, находящи се на територията на община Хитрино за 2015 год.“; 3. „Рекултивация на общински депа с. Сливак и с. Тимарево“; 4. „Инженеринг благоустрояване на закрит пазар с. Хитрино“; 5. "Проекти по Красива България.“"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

_________________________________________________________________________________________________________________

Процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол по време на изграждането на обектите: 1. „Поддържане, текущ ремонт, ремонтно-възстановителни работи, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, за нуждите на община Хитрино“; 2. „Рекултивация на общински депа с. Сливак  и с. Тимарево“; 3. „Инженеринг благоустрояване на закрит пазар с. Хитрино“; 4. „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на общински пътища по проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Хитрино“ с ИД № 27/321/01407 от 06.12.2013 год.; 5. „Подобряване на уличните настилки, по проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Хитрино” с ИД № 27/322/00975 от 06.12.2013 год.“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

__________________________________________________________________________________________________________________

Процедура на основание чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП, с предмет: "Извършване на допълнително СМР, във връзка с изпълнението на ОП с предмет:"Строително-монтажни работи и ремонти по общински недвижими имоти, находящи се натериторията на община Хитрино"

Документация

Протокол

Доклад

Решение

ДОГОВОР

Процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет:

„Доставка, чрез покупка, на хранителни продукти за целодневните детски градини в Община Хитрино за 2015г.”

Документация

Публична покана

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

"ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИТРИНО“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план на община Хитрино“, ще се извърши на 22.10.2014 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация - Хитрино – с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

/дата на публикуване:17.10.2014г./

Изтеглете

Протоколи

Решение

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

„Строително- монтажни работи на обект: МУЗЕЕН КОМПЛЕКС на Коджа Юсуф в УПИ ХХVІ - 161 от кв.50 по плана на с.Черна, общ.Хитрино, обл.Шумен”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

„Изготвяне на технически инвестиционни  проекти за инфраструктурни обекти на територията на Община Хитрино”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

„Рекултивация на общински депа с.Сливак и с.Тимарево"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

„Строително- монтажни и ремонтни работи по общински обекти- недвижими имоти, находящи се на територията на Община Хитрино за 2014г.”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на следните обекти:

1. „Инженеринг (Проектиране и изграждане) на Закрит общински пазар в с.Хитрино, община Хитрино в УПИ І – общински пазар, от кв. 3а по плана на с.Хитрино, общ. Хитрино;

2. Поддържане, текущ ремонт, ремонтно-възстановителни работи, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, за нуждите на община Хитрино;

3. Строително монтажни работи по общински обекти-недвижими имоти, находящи се на територията на община Хитрино за 2014 год.;

4. Изграждане на музеен комплекс на Кожда Юсуф в УПИ № ХХVІ-161, кв. 50 по плана на с. Черна;

5. Активизиране на свлачище на път ІІІ SHU 1068/ІІІ-7003/ Царев Брод-Верино-граница община (Шумен-Хитрино) – Живково-граница община (Хитрино-Каолиново)/SHU 1060 преди с. Становец;

6. Повишаване на енергийната ефективност на ЦДГ “Червената шапчица“, с. Трем, община Хитрино“ реализиран по Проект „Красива България””

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О Б Я В А

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Община Хитрино обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано с Министерство на труда и социалната политика споразумение за 2014 г. по Проект „Красива България”.

Курсът за професионално обучение е по специалността: „Изолации в строителството”, код по СППОО 5820405, за придобиване на втора квалификационна степен.

Общият брой на курсистите е 8.

Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа (41 дни).

Максималната цена за професионалното обучение на един безработен е 600 /шестстотин/ лева.

Офертите се приемат до 16:00 ч. на 07.05.2014 г. в сградата на Община Хитрино от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертата се поставя в запечатан, непрозрачен плик, върху който се изписват наименованието на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и/или е-mail, както и следният текст:

Община Хитрино

ул. „Възраждане“ №45

п.к. 9780 с. Хитрино

Предложение за извършване на услуга с предмет: „Изолации в строителството”, код по СППОО 5820405, за придобиване на втора квалификационна степен”.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

”Повишаване на енергийната ефективност на ЦДГ "Червената шапчица" с.Трем, общ.Хитрино”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

„Изграждане, реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „с. Студеница – с. Хума”, SHU 3157 „ІІІ-7004 - Длъжко”, SHU 3157 „Длъжко - Развигорово”, SHU 3154 „Развигорово – Единаковци ”, SHU 2163 „Път І-7 - Върбак”, SHU 2156 „Хитрино - Каменяк”, SHU 2161 „Път І-7 - Сливак”, SHU 2159 „Калино - Иглика”, SHU 3151 „Висока поляна - Студеница”, по проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Хитрино“ с ИД № 27/321/01407 от 06.12.2013 год.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

 

 

Материал

Максимална цена в лв.

1.

Цимент

17400

2.

Пясък

3000

3.

Каменно брашно

3000

4.

Тротоарни плочи

13000

 

 

 

 


 

 

28.06.2010

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка "Ремонт на СОУ "Д-р Петър Берон" с. Хитрино.

 

 

 


 

 

04.05.2010

Документация за малка обществена поръчка с предмет: Извършване на предпроектни проучвания, проектиране на канализационна мрежа и изготвяне на идеен проект на МПСОВ за с. Трем, общ. Хитрино.

 

 


 

04.05.2010

Документация за малка обществена поръчка с предмет: Извършване на предпроектни проучвания, проектиране на ВиК мрежа и изготвяне на идеен проект на МПСОВ за с. Живково, общ. Хитрино.

 

 


 

 

Банкови сметки на Община Хитрино


ГАРАНЦИИ [участие/изпълнение]
BG 26 STSA 93 00 33 81 00 21 34
BIC: STSABGSF


ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
BG 20 STSA 93 00 84 97 54 99 00

Документация за малка обществена поръчка с предмет:


"ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ ОТСЕЧКИ: ГЛАВЕН ПЪТ ОТ РАЗКЛОН – С. ДЛЪЖКО, С. ДЛЪЖКО – С. РАЗВИГОРОВО, С. РАЗВИГОРОВО – С. ЕДИНАКОВЦИ, С. ХИТРИНО – С. КАМЕНЯК, ПЪТ I-7 /ШУМЕН – СИЛИСТРА/ - С. ВЪРБАК, ПЪТ /ШУМЕН – СИЛИСТРА/ - С. СЛИВАК, С. КАЛИНО – С. ИГЛИКА, С. ВИСОКА ПОЛЯНА – С. СТУДЕНИЦА, С. СТУДЕНИЦА – ГРАНИЦА С ОБЩИНА САМУИЛ, ПЪТ I – 7 /ШУМЕН – СИЛИСТРА/ - ХИТРИНО, ОБЩ. ХИТРИНО, ОБЛ. ШУМЕН"

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

„Подобряване на уличните настилки на обектите, както следва: ул. „България“, с. Добри Войников, ул. „Тополи“, с. Живково и ул. „Трети март“, с. Тервел“, по проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Хитрино” с ИД № 27/322/00975 от 06.12.2013 год.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

ПОДДЪРЖАНЕ, ТЕКУЩ РЕМОНТ, РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА, ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ХИТРИНО”

Документация

 

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

Обособена позиция № 1: „Подобряване на уличните настилки на обектите, както следва: ул. „България“, с. Добри Войников, ул. „Тополи“, с. Живково и ул. „Трети март“, с. Тервел“, по проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Хитрино”, финансирана по ДБФП № 27/322/00975 от 06.12.2013 год. Мярка 322 от ПРСР 2007 – 2013 г.”;

 

 

 

Обособена позиция № 2: „Изграждане, реконст-рукция и рехабилитация на общински пътища: „с. Студеница – с. Хума”, SHU 3157 „ІІІ-7004 - Длъжко”, SHU 3157 „Длъжко - Развигорово”, SHU 3154 „Развигорово – Единаковци ”, SHU 2163 „Път І-7 - Върбак”, SHU 2156 „Хитрино - Каменяк”, SHU 2161 „Път І-7 - Сливак”, SHU 2159 „Калино - Иглика”, SHU 3151 „Висока поляна - Студеница”, по проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Хитрино“финансирана по ДБФП № 27/321/01407 от 06.12.2013 год. Мярка 321 от ПРСР 2007 – 2013 г.”

„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи на обектите по две обособени позиции:

 

Документация

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

„Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: по проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Хитрино” с ИД № 27/322/00975 от 06.12.2013 год.;

Обособена позиция № 2: по проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Хитрино“ с ИД № 27/321/01407 от 06.12.2013 год.;

Документация

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:

„ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране и изграждане) на Закрит общински пазар в с. Хитрино, община Хитрино в УПИ І – общински пазар, от кв.3а по плана на с.Хитрино, общ.Хитрино”

Документация

 

Публична покана по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет:

 

„Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики, по конкретно: Анализ и оценка на досегашната практика и Идентифициране на правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка; Разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания, необходими за разработване на общинския  план за развитие с конкретните поддейности: Събиране на необходими статистически данни за анализите и Разработване на анализи за социалното и икономическото състояние, SWOT – анализ, за разходи – ползи, анализ на риска и др., както и Проучване и разработване на концепция за специфичните нужди и приоритетите на местно ниво; Разработване  на оценка на Общински план за развитие на Община Хитрино за периода 2007-2013 г.; Изготвяне  на общински план за развитие на Община Хитрино за периода 2014-2020 г.; Актуализиране на „Комуникационна стратегия на Община Хитрино за планов период 2014-2020 г.”; Повишаване на капацитета на представителите на местната власт и гражданските организации за наблюдение и контрол”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 

 

 

Материал

 

 

Максимална цена в лв.

 

 

1.

 

 

Цимент

 

 

17400

 

 

2.

 

 

Пясък

 

 

3000

 

 

3.

 

 

Каменно брашно

 

 

3000

 

 

4.

 

 

Тротоарни плочи

 

 

13000

 

 

 

 

 

 


 

 

28.06.2010

 

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка "Ремонт на СОУ "Д-р Петър Берон" с. Хитрино.

 

 

 

 

 


 

 

04.05.2010

 

Документация за малка обществена поръчка с предмет: Извършване на предпроектни проучвания, проектиране на канализационна мрежа и изготвяне на идеен проект на МПСОВ за с. Трем, общ. Хитрино.

 

 

 


04.05.2010

 

Документация за малка обществена поръчка с предмет: Извършване на предпроектни проучвания, проектиране на ВиК мрежа и изготвяне на идеен проект на МПСОВ за с. Живково, общ. Хитрино.

 

 

 


 

 

Банкови сметки на Община Хитрино

 


ГАРАНЦИИ [участие/изпълнение]
BG 26 STSA 93 00 33 81 00 21 34
BIC: STSABGSF


ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
BG 20 STSA 93 00 84 97 54 99 00

 

Документация за малка обществена поръчка с предмет:


"ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ ОТСЕЧКИ: ГЛАВЕН ПЪТ ОТ РАЗКЛОН – С. ДЛЪЖКО, С. ДЛЪЖКО – С. РАЗВИГОРОВО, С. РАЗВИГОРОВО – С. ЕДИНАКОВЦИ, С. ХИТРИНО – С. КАМЕНЯК, ПЪТ I-7 /ШУМЕН – СИЛИСТРА/ - С. ВЪРБАК, ПЪТ /ШУМЕН – СИЛИСТРА/ - С. СЛИВАК, С. КАЛИНО – С. ИГЛИКА, С. ВИСОКА ПОЛЯНА – С. СТУДЕНИЦА, С. СТУДЕНИЦА – ГРАНИЦА С ОБЩИНА САМУИЛ, ПЪТ I – 7 /ШУМЕН – СИЛИСТРА/ - ХИТРИНО, ОБЩ. ХИТРИНО, ОБЛ. ШУМЕН"

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ