Профил на купувача - НЧ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО – ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ, НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1929“ В СЕЛО ХИТРИНО, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА И ДОСТЪПА ДО КУЛТУРНИ УСЛУГИ, ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1929“ В СЕЛО ХИТРИНО, ОБЩИНА ХИТРИНО”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020”

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТ 1

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 3

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 4

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 5

05.12.2019г.

___________________________________________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2, ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКАТА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА И ДОСТЪПА ДО КУЛТУРНИ УСЛУГИ, ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1929“ В СЕЛО ХИТРИНО, ОБЩИНА ХИТРИНО”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020”

СЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

12.06.2018 г.

ДОГОВОР

31.08.2018 г.


 

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2, ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКАТА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА И ДОСТЪПА ДО КУЛТУРНИ УСЛУГИ, ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1929“ В СЕЛО ХИТРИНО, ОБЩИНА ХИТРИНО”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020”

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

01.06.2018 г.

ПРОТОКОЛ

29.06.2018 г.

_________________________________________________________________________________________________________________

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО - ЧЛ.18, АЛ.1, Т.12 ОТ ЗОП - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

"ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ, НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА 1929" В С. ХИТРИНО, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ: "ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА И ДОСТЪПА ДО КУЛТУРНИ УСЛУГИ, ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА 1929" В С. ХИТРИНО, ОБЩИНА ХИТРИНО", ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014 - 2020"

Решение за откриване на процедура

Обявление

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ - ЧАСТ 1

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ - ЧАСТ 2

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ - ЧАСТ 3

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ - ЧАСТ 4

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ - ЧАСТ 5

01.06.2018 г.

ПРОТОКОЛ №1

13.08.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

11.12.2018г,

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

РЕШЕНИЕ

08.02.2019 г.

Обявление за възложена поръчка

ДОГОВОР

Обявление за прекратяване

Споразумение