Работно време с граждани:

8:00 ч. - 17:00 ч.

 

Контакти:

9780, с.Хитрино,

ул."Възраждане" №45

тел.: 05341 2250

факс: 05341 2120

 

raw/uploads/hitrino.jpgraw/uploads/4italiste.jpg raw/uploads/map-Hitrino.jpg  

 

 


РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОPМАЦИЯ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, АЛ.2 ОТ ЗПРКИ

 

 

 

Зелен телефон:

На телефон (05341) 22 13  и 0882/331210 (от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден) и на e-mail: ekolog@hitrino.org очакваме сигнали за екологично замърсяване и предложения за подобряване на екологичната политика на общината.

 

 

 

 

raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg

 

 

 

Актуално:

 

16.03.2018 г.

Конкурс за социален работник по Проект " Приеми ме 2015 "

документи

 

 

 

14.03.2018 г.

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДП НКЖИ ЗА “ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ РУСЕ - ВАРНА”

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

О Б Я В Я В А

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на ДП НКЖИ за “Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе - Варна”.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е качена на официалния сайт на община Хитрино.

Писмени становища и мнения се приемат в деловодството на община Хитрино всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа за периода от 14.03.2018г. до 28.03.2018г.

За контакти: Мирослава Доганджийска, e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg, тел: 02/9323863

Приложение

 

07.03.2018 г.

ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., поел. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий" № 17-19          ЕИК 831661388

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужвана от „В и К-Шумен“ ООД, гр. Шумен“.

ОБЯВА, ИНФОРМАЦИЯ, prilogenia

 

26.02.2018 г.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

  

отчет

 

 

23.02.2018 г.

 

Обява - публичен търг с явно наддаване

 

обява

 

 

19.02.2018 г.

 

Конкурс за длъжност "юрисконсулт" - протокол 2

 

протокол

 

 

13.02.2018 г.

 

Съобщение до Белин Демирев Желязков

 

съобщение

 

 

06.02.2018 г.

 

Съобщение до Белин Желязков, с. Трем

 

съобщение

 

 

02.02.2018 г.

 

Протокол с допуснатите до интервю кандидати за длъжността "Юрисконсулт"

 

протокол

 

 

23.01.2018 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Във връзка с кандидатстване на община Хитрино с проектно предложение „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез изпълнение на ремонтни дейности във физкултурния салон и подобряване на прилежащите пространства към  СОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Хитрино, община Хитрино“по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. в изпълнение на чл. 29, ал. 15 и сл. от „Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“, моля да предоставите оферти за изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи, които възнамеряваме да заявим за финансиране и които не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи.

Оферти могат да се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя – с. Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в срок до 31.01.2018 г., на вниманието на Ахмед Мехмед Ахмед – Заместник – кмет на община Хитрино.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

ОФЕРТИ

РЕШЕНИЕ

 

 

Към архив...