Наредби на общински съвет

Годишен отчет по ЗЕЕ - 2018

Годишен отчет по ЗЕЕ - 2019

Годишен отчет по ЗЕЕ - 2020

Годишен отчет по ЗЕВИ - 2020

Правила за провеждане на процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник

Наредба за дарения

Методика община Хитрино

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите 2015 г.

Анализ – деца и ученици

Годишен доклад 2020 г. ОПР

Последваща оценка 2020 г. ОПР

Наредбата за обема на животновъдната дейност

„актуализ. документ 18-20 г. ОПР 14-20 Г.”

Годишна програма общинска собственост 2021

ВЕИБ 2013-2022 г. (+ продължение)

Доклад междинна оценка (+ продължения)

Краткосрочна програма ВЕИ 2020-2022

Културен календар 2020

Мандатна програма 2019-2023 г.

Наредба тригодишна бюджетна прогноза

Наредба - карти инвалиди

Наредба - пазар

Наредба за преместваеми обекти

Отчет ПУО 2020 г.

Отчет ПООС 2020 г.

Отчет кмет 2020 

Отчет дейността на ОбС-2019 и 2020 г.

Отчет на програмата за общинска собственост 2020

Отчет МКБППМН 2019

Правила концесии

Програма за енергийна ефективност

Програма за развитие на читалищната дейност през 2021 г.

Програма за физическо възпитание и спорт 2021 г.

Програма за закрила на детето 2021 г.

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Хитрино (2020-2021 г.)

Решение за такса битови отпадъци и план-сметка 2020

 Правилници и планове

 

Спортен календар 2020 г.

Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.

Тарифа по проект Помощ в дома

Плана за действие на общинските концесии 2021

План-сметка битови отпадъци за 2021

Наредбата за насърчаване на инвестициите

Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г.

Стратегия за управление на общинска собственост

 

Наредба за управление на горските територии

Наредба 2 за търговската дейност - акт. 25.11.2016г   

Наредба за общински дългове

Наредба 3 - наеми на помещения, сгради и терени

Наредба данъци

Наредба за провеждане на публични търгове

Наредба за изграждане и опазване на зелената система

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл.196, ал.5 от ЗУТ

Наредба за притежаване и отглеждане на кучета

Наредба за управление на общинските пазари

Наредба за управление на общинското имущество

Наредба за управление на отпадъците

Наредба за управление на общинските пътища 16.03.2017

Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред