Наредби на общински съвет

Правила за провеждане на процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник

Наредба за дарения

Методика община Хитрино

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите 2015 г.

Годишен доклад 2015 г. ОПР

Годишна програма общинска собственост 2016 г.

Краткосрочна програма ВЕИ

Културен календар 2016 г.

Мандатна програма 2015-2019 г.

Наредба тригодишна бюджетна прогноза

Наредба - карти инвалиди

Наредба - пазар

Отчет ПУО 2015 г.

Отчет кмет 2015 г.

Отчет на програмата за общинска собственост 2015 г.

Правила концесии

Програма за развитие на читалищната дейност през 2016 г.

Програма за закрила на детето 2016 г.

Решение за такса битови отпадъци и план-сметка 2016 г.

 Правилници и планове

 

Спортен календар 2016 г.

Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.

Тарифа по проект Помощ в дома

Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г.

Стратегия за управление на общинска собственост

 

Наредба - ГОРИ - на Община Хитрино

Наредба 2 за търговската дейност - акт. 25.11.2016г   

Наредба за общински дългове

Наредба 3 - наеми на помещения, сгради и терени

Наредба данъци

Наредба за провеждане на публични търгове

Наредба за изграждане и опазване на зелената система

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Наредба за пожарна безопасност и спасяване

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл.196, ал.5 от ЗУТ

Наредба за притежаване и отглеждане на кучета

Наредба за управление на общинските пазари

Наредба за управление на общинското имущество

Наредба за управление на отпадъците

Наредба за управление на общинските пътища 16.03.2017

Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред