Устройство на територията

 

Издаване на удостоверение за собственост на имот


Необходими документи:

 1. Молба
 2. Скица на имота

Срок за извършване на услугата: 15 дни
Такса:
Нормативно основание:

Издаване на скица за недвижим имот


Необходими документи:

 1. Молба
 2. Документ за собственост

Срок за извършване на услугата: 7 дни
Такса: 8.00 лв.
Нормативно основание: ЗУТ

Издаване на скица с указан начин на застрояване


Необходими документи:

 1. Молба
 2. Документ за собственост

Срок за извършване на услугата: 14 дни
Такса: 12.00 лв.
Нормативно основание: ЗУТ

Презаверяване на скица с изтекъл срок


Необходими документи:

 1. Молба по образец
 2. Скица

Срок за извършване на услугата: веднага
Такса: 4.00 лв.
Нормативно основание: ЗУТ

Заверка на приложение към данъчна декларация


Необходими документи:

 1. Документ за собственост

Срок за извършване на услугата: веднага
Такса: 3.00 лв.
Нормативно основание: ЗМДТ

Заверяване на преписи от документи, копие от планове, документация към тях


Необходими документи:

 1. Молба
 2. Документ за собственост

Срок за извършване на услугата: 7 дни
Такса: 10.лв.
Нормативно основание: ЗУТ

Попълване /поправка/ на одобрен кадастрален план


Необходими документи:

 1. Молба
 2. Документ за собственост
 3. Геодезическо заснемане

Срок за извършване на услугата: съобразно процед.законови срокове
Такса: не се таксува
Нормативно основание: З-н за кадастъра

Изменение на дворищно-рег.планове по взаимно съгласие


Необходими документи:

 1. Молба
 2. Нотариално заверена скица-проект
 3. Документ за собственост

Срок за извършване на услугата: 30 дни
Такса:
Нормативно основание: ЗУТ

Изменение на влезли в сила подробни градоустр.планове, одобряване на др.видове подробни устройствени планове


Необходими документи:

 1. Молба
 2. Документ за собственост
 3. Скица
 4. Протокол на експертен съвет

Срок за извършване на услугата: съгласно необходимата в конкретния случай процедура
Такса:
Нормативно основание: ЗУТ

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ, касаещи конкретен имот – за идентичност


Необходими документи:

 1. Молба
 2. Документ за собственост

Срок за извършване на услугата: съгласно необходимата в конкретния случай процедура
Такса: 3.50 лв.
Нормативно основание: ЗУТ

Отразяване в разписния списък към кадастрален план на промени в собствеността на имоти, след одобряване


Необходими документи:

 1. Устна молба
 2. Документ за собственост

Срок за извършване на услугата: веднага
Такса: не се таксува
Нормативно основание: ЗУТ

Издаване на разрешения за строеж – временни постройки, основен ремонт и преустройство на сгради


Необходими документи:

 1. Молба
 2. Документ за собственост
 3. Становище

Срок за извършване на услугата: 10 дни
Такса: 10.00 лв.
Нормативно основание: ЗУТ

Премахване на строежи, които са негодни за ползване и застрашени от самосрутване


Необходими документи:

 1. Молба
 2. Документ за собственост

Срок за извършване на услугата: съгласно необходимата в конкретния случай процедура
Такса: 5.00 лв.
Нормативно основание: ЗУТ

Издаване на разрешения:

 1. строеж на сгради, постройки съоръжения и инсталации,преустройство и смяна на предназначението на сгради, постройки или части от тях;
 2. основен ремонт на сгради или постройки;
 3. събаряне на сгради,извън случаите,когато това се налага във връзка с нов строеж

Необходими документи:

 1. Молба
 2. Документи по чл.148 от ЗУТ

Срок за извършване на услугата: 10 дни
Такса: 10.00 лв.
Нормативно основание: ЗУТ

Узаконяване на строежи до 30.06.2004г


Необходими документи:

 1. Молба–декларация за незаконно строителство или сигнал за извършено незаконно строителство

Срок за извършване на услугата: съгласно необходимата в конкретния случай процедура
Такса: таксите в троен размер
Нормативно основание: ЗУТ

Издаване на разрешение за поставяне на павилион в частни имоти


Необходими документи:

 1. Молба свободен текст
 2. Фото снимка на обекта
 3. Нотариален акт
 4. Скица с указан начин на поставяне

Срок за извършване на услугата: 30 дни
Такса: 10.00 лв.
Нормативно основание: ЗУТ

Издирване на документация от архив


Необходими документи:

 1. Молба свободен текст
 2. Налични документи за собственост

Срок за извършване на услугата: 14 дни
Такса: не се таксува
Нормативно основание: ЗУТ

Прокарване на временен път


Необходими документи:

 1. Молба
 2. Документ за собственост

Срок за извършване на услугата: съгласно необходимата в конкретния случай процедура
Такса:
Нормативно основание: ЗУТ

Извършване на проверки за нивото на строежа


Необходими документи:

 1. Молба

Срок за извършване на услугата: 3 дни Такса: Нормативно основание: ЗУТ

Одобряване на инвестиционни проекти за сгради,постройки


Необходими документи:

 1. Молба
 2. Документи по чл.142 от ЗУТ

Срок за извършване на услугата: 3 дни
Такса: Ікат.-500лв.; ІІкат.-400лв.; ІІІкат.-300лв.; ІVкат.-200лв.; Vкат.-50лв.
Нормативно основание: ЗУТ

Одобряване на проекти за цялостно застрояване /ПУП/


Необходими документи:

 1. Молба
 2. ПУП

Срок за извършване на услугата: 30 дни
Такса: Ікат.-500лв.; ІІкат.-400лв.; ІІІкат.-300лв.; ІVкат.-200лв.; Vкат.-50лв. (увеличени с 30%)

Нормативно основание: ЗУТ

Удостоверения за кадастъра


Необходими документи:

 1. Молба
 2. Геодезическо заснемане

Срок за извършване на услугата: 3 дни
Такса: 3.50лв.
Нормативно основание: ЗУТ

Удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти ІV и V категория


Необходими документи:

 1. Искане
 2. Документ за собственост
 3. Разрешение за строеж
 4. Протокол за определяне на стр.линия и ниво
 5. Заповедна тетрадка
 6. Акт обр.15 за приемане на конструкциите
 7. Документ от Агенцията по кадастъра
 8. Договор с Енергоснабдяване и В и К за присъединяване
 9. Др.документи изискващи се по закон – ХЕИ,РСПО,ДВСК

Срок за извършване на услугата: 30 дни
Такса:

 1. За строежи V кат.
 2. жил.сгради-150 лв.
 3. сгради с РЗП до 1000м2-300лв.
 4. доп.застр.- 100 лв

Нормативно основание: ЗУТ

Искане за отсичане на клони и дървета


Необходими документи: 1.Молба 2.Документ за собственост на имота Срок за извършване на услугата: 14 дни
Такса:
Нормативно основание: ЗУТ

Разрешителни за разкопаване на улици, тротоари и зелени площи във връзка с "В и К" и ел.захранване на обекти


Необходими документи:

 1. Молба
 2. Издадено строително разрешение
 3. Одобрен проект

Срок за извършване на услугата: 1 ден
Такса:
Нормативно основание: ЗУТ