Общинска собственост

 

Издаване на удостоверение за реституционни претенции


Необходими документи:

  1. Молба
  2. Документ за собственост
  3. Скица на имота

Срок за извършване на услугата: 10 дни
Такса: 3.00 лв.
Нормативно основание: ЗОбС, ЗС

Издаване на удостоверение за собствеността на имота


Необходими документи:

  1. Молба
  2. Скица на имота

Срок за извършване на услугата: 14 дни
Такса: 3.50 лв.
Нормативно основание: ЗОбС, ЗС

Издаване на заверени копия от документи


Необходими документи:

  1. Молба

Срок за извършване на услугата: 14 дни
Такса: 2.50 лв. на страница
Нормативно основание: ЗОбС, ЗС

Заверка на молба-декларация по обстоятелствена проверка


Необходими документи:

  1. Молба
  2. Скица на имота
  3. Молба-декларация – 2 бр.

Срок за извършване на услугата: 1 ден
Такса: 5.00 лв.
Нормативно основание: ЗОбС, ЗС

Издаване на удостоверение от досието на отчужден имот


Необходими документи:

  1. Молба

Срок за извършване на услугата: 14 дни
Такса: 1.00 лв. на страница
Нормативно основание: ЗОбС, ЗС