Гражданско състояние

 

Пресъставяне на актове по гражданско състояние за събития,станали в чужбина-раждане, брак, смърт


Необходими документи:

 1. Акт за гражданско състояние преведен в РБ от лицензиран преводач
 2. Документ за самоличност
 3. Удостоверение за идентичност на имената

Срок за извършване на услугата: веднага
Такса: не се таксува
Нормативно основание: Закон за гражданска регистрация

Издаване на удостоверение-дубликат за раждане и граждански брак


Необходими документи: Документ за самоличност
Срок за извършване на услугата: Веднага
Такса: 5.00 лв.

Нормативно основание: Закон за гражданска регистрация

Издаване на удостоверение за наследници


Необходими документи:

 1. Молба-декларация от наследниците
 2. Документ за самоличност

Срок за извършване на услугата: веднага
Такса: 4.00 лв.
Нормативно основание: Закон за гражданска регистрация

Съставяне на акт за смърт


Необходими документи: Съобщение за смърт
Срок за извършване на услугата: веднага
Такса: не се таксува
Нормативно основание: Закон за гражданска регистрация

Издаване на препис – извлечение от акт за смърт

Необходими документи: Акт за смърт
Срок за извършване на услугата: веднага
Такса: 5.00 лв.
Нормативно основание: Закон за гражданска регистрация

Заверка на покана-декларация за частно посещение на чужденец в РБ


Необходими документи: Документ за самоличност
Срок за извършване на услугата: веднага
Такса: не се таксува
Нормативно основание: Закон за гражданска регистрация

Издаване на удостоверение за идентичност на имената


Необходими документи: Документ за самоличност
Срок за извършване на услугата: веднага
Такса: 3.00 лв.
Нормативно основание: Закон за гражданска регистрация

Издаване на удостоверение за семейно положение


Необходими документи: Документ за самоличност
Срок за извършване на услугата: веднага
Такса: 3.00 лв.
Нормативно основание: Закон за гражданска регистрация

Издаване на удостоверение за родствени връзки


Необходими документи:

 1. Декларация за родствени връзки
 2. Документ за самоличност

Срок за извършване на услугата: веднага
Такса: 5.00 лв.
Нормативно основание: Закон за гражданска регистрация

Адресна регистрация


Необходими документи: Документ за самоличност Срок за извършване на услугата: веднага
Такса: 3.00 лв.
Нормативно основание: Закон за гражданска регистрация

Приемане на заявление за постоянен адрес


Необходими документи:

 1. Документ за самоличност
 2. Удостоверение за раждане
 3. Удостоверение за гр.брак

Срок за извършване на услугата: веднага
Такса: 3.00 лв.
Нормативно основание: Закон за гражданска регистрация

Учредяване на настойничество и попечителство


Необходими документи: Документ за самоличност
Срок за извършване на услугата: 5 дни
Такса: не се таксува
Нормативно основание: Семеен кодекс чл.111, ал1

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане и смърт


Необходими документи: Документ за самоличност
Срок за извършване на услугата: веднага
Такса: 5.00 лв.
Нормативно основание: Закон за гражданска регистрация

Отразяване промяна на име в регистри по гражданско състояние


Необходими документи:

 1. Решение на съда
 2. Документ за самоличност

Срок за извършване на услугата: веднага
Такса: не се таксува
Нормативно основание: Закон за гражданска регистрация

Приемане на декларации за здравно осигуряване


Необходими документи:

 1. Декларация по чл.40, ал.1, т.9 от ЗЗО
 2. Документ за самоличност

Срок за извършване на услугата: веднага
Такса: не се таксува
Нормативно основание: Чл.40, ал.1, т.9 от ЗЗО

Нотариални заверки

Необходими документи: Документ за самоличност

Срок за извършване на услугата: веднагa
Такса: За първи подпис 5.00 лв., за всеки следващ по 2.00 лв.

Услуга за изготвяне на текст за Пълномощно - 3.00 лв.
Нормативно основание: Закон за нотариусите и нотариалната дейност