Устройствен правилник

 

 

О Б Щ И Н А  Х И Т Р И Н О

  

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА

 ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на община Хитрино.

Чл.2. В състава на общината влизат 21 населени места, в това число 19 кметства.

Чл.3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

Чл.4. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

 

Глава втора

КМЕТ НА ОБЩИНА

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.5. (1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.

(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.

(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.

(4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Чл.6. (1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от заместник-кметове.

(2) Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.

                Чл.7. Кметът на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.

 

Раздел II

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 

Чл.8. (1) Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;

12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;

15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

18. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);

19. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

20. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;

21. прави публичен отчет пред общинския съвет и населението на общината на 12 месеца;

22. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

23. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.

(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Чл.9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

 

Глава трета

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА,

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ 

Раздел I

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ

 

Чл.10. Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.

Чл.11. Заместник-кметовете не са държавни служители.

Чл.12. Заместник-кметовете на общината не могат да ръководят политическа партия или нейна структура, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата.

Чл.13. (1) Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно този правилник и възложените им функции.

(2) Кметът на общината определя със заповед заместник – кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.

Чл.14.Заместник-кметът по хуманитарните дейности:

1.ръководи и контролира дейността на звената по образование,култура,здравеопазване,транспорт и строителство;

2.насочва дейността на звената към изпълнение на основните задачи и актуални въпроси,като следи за срочното им изпълнение;

3.полага грижи за създаване на ефективна организация и повишаване на квалификацията на персонала в звената, които са му подчинени;

4.отговаря за състоянието на трудовата дисциплина в поверените му ресори;

5.координира разработването на проекти в сферата на дейностите, които  ръководи и осъществява връзките с органите на изпълнителната власт, неправителствените  организации и фондове;

6.организира и отговаря за разработването и изпълнението на дългосрочни и краткосрочни програми  за развитие на образованието,културата и транспорта;

7.участва в заседанията на общинския съвет, като внася предложения за решения и отчет за изпълненито им;

8.организира и ръководи изготвянето на наредби на общинския съвет в сферата на дейностите, които ръководи;

9.осъществява връзки с централните и регионални ръководства на държавните органи в сферата на дейностите, които ръководи;

10.изпълнява и други, конкретно възложени от кмета на общината задачи.

Чл.15.Заместник-кметът по икономическите дейности:

1.ръководи и контролира дейността на звената по устройство на територията, общинската собственост, икономическите дейности и социалната политика;

2.насочва дейността на звената към изпълнение на основните задачи и актуални въпроси, като следи за срочното им изпълнение;

3.полага грижи за създаване на ефективна организация и повишаване на квалификацията на персонала в звената, които са му подчинени;

4.отговаря за състоянието на трудовата дисциплина в поверените му ресори;

5.координира разработването на проекти в сферата на дейностите,които  ръководи и осъществява връзките с органите на изпълнителната власт, неправителствените  организации и фондове;

6.организира и отговаря за разработването и изпълнението на дългосрочни и краткосрочни програми  за икономическо и социално развитие;

7.участва в заседанията на общинския съвет, като внася предложения за решения и отчет за изпълненито им;

8.организира и ръководи изготвянето на наредби на общинския съвет в сферата на дейностите, които ръководи;

9.осъществява връзки с централните и регионални ръководства на държавните органи в сферата на дейностите, които ръководи;

10.изпълнява и други, конкретно възложени от кмета на общината задачи.

 

Раздел IІ

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

 

                Чл.16 В състава на община Хитрино влизат следните кметства: Байково, Близнаци, Висока поляна, Върбак, Длъжко, Добри Войников, Единаковци, Живково, Звегор, Иглика, Калино, Каменяк, Развигорово, Сливак, Студеница, Тервел, Тимарево, Трем, Черна.

                Чл.17.Кметовете на кметства не могат да ръководят политически партии или техни структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Чл.18.(1) Кметът на кметство:

1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;

2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

3. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;

4.назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура;

5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6. води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл. 68, 70, 73, 74, 76, 78 и 80 от Закона за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР), на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

10. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

11. прави публичен отчет пред населението на кметството на всеки 12месеца;

12. свиква общо събрание на населението в кметството;

(2) Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството.

(3) Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

Чл.19.Специалист в кметство:

1.подпомага кмета на кметството и кметския наместник при осъществяване на правомощията им по чл.18, ал,1и чл.22, ал.1;

          2.води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

          3. извършва  административни услуги на физически и юридически лица;

          4. изготвя ведовостите за заплати на работещите в бюджетните дейности и ги представя в счетоводството;

          5. изпълнява и други задачи възложени от кмета на общината, кмета на кметството и кметския наместник.

 

Раздел IІІ

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

Чл.20.В населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи кметски наместници.

Чл.21.Кметът назначава кметски наместници в следните населени места : Становец.

                Чл.22.Кметските наместници не могат да ръководят политически партии или техни структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

Чл.23.(1) Кметските наместници имат следните пълномощия:

1. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

2. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;

3. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

4. води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

5. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

6. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

7. представлява населеното място пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

8. прави публичен отчет пред населението  на всеки 12месеца;

9. свиква общо събрание на населението в населеното място;

           (2) Кметските наместници се отчитат за своята дейност пред кмета на общината на всеки 6 месеца.

                (3) Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до населеното място.

(4) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

 

 

Глава четвърта

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.24.Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

Чл.25.(1) Общинската администрация е обща и специализирана.

(2) Общата администрация осигурява технически дейността на органите на органите на местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

(3) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната власт.

(4) Дирекциите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.

Чл.26.Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.

 

Раздел II

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

 

Чл.27.(1) Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на общината.

(2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.

(3) Секретарят на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

Чл.28.(1) Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове.

(2) Секретарят на общината:

1. организира дейността на общинската администрация;

2. отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите;

3. организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;

4. отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;

5. отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;

6. следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината;

7. отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;

8. подготвя и организира местните референдуми;

9. утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;

10. организира атестирането на служителите в общинската администрация.

11. отговаря за воденето на регистъра за вероизповеданията;

12. организира и контролира дейността на мобилизационната подготовка в общината;

13. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Административнопроцесуалния кодекс, Кодекса на труда, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за достъп до обществена информация и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение.

14. осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които тя участва;

15. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;

16. изпълнява други дейности, определени от нормативни актове.

 

Раздел III 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 

Чл.29. Вътрешният одитор осъществява вътрешния одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Община Хитрино, включително на разпоредители със средства от Европейския съюз /при наличие на такива/.

Чл.30.(1)Вътрешният одитор изпълнява задачите си ефективно и обективно (без натиск или упражняване на влияние), само когато осъществява дейността си независимо.

(2)Ръководителят на организацията осигурява независимост на вътрешният одитор чрез гарантиране на:

1.Пряко подчинение на вътрешния одит на ръководителя на организацията.

2.Докладване резултатите от одитните ангажименти и за дейността по вътрешен одит като цяло директно на ръководителя на организацията.

3.Осъществяване на функции и дейности в организацията, свързани само с дейността по вътрешен одит, без да се допуска намеса при планиране, извършване и докладване на резултатите от одитните ангажименти.

4.Свободен достъп до ръководството и всички служители в организацията, всички активи на организацията и цялата документация и информация.

Чл.31.Вътрешният одитор осъществяват дейността по вътрешен одит, като отговаря за:

1.Спазване на ЗВОПС, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор.

2.Неразкриване информация, станала известна във връзка с осъществяване на дейността, освен в предвидените в закона случаи.

3.Разработване на тригодишен стратегически план за дейността на вътрешният одит, базиран на оценка на риска и в съответствие със стратегическите цели на организацията, стратегическите цели и обхвата на вътрешния одит.

4.Изготвяне на годишен план за дейността на вътрешния одит, базиран на стратегическия план и на оценката на риска.

5.Извършване на одитни ангажименти за консултиране по инициатива на Кмета на Община Хитрино.

6.Осигуряване ефективно и ефикасно осъществяване на одитните ангажименти и изпълнението на одитния план.

Чл.32.(1)Вътрешния одитор:

1.Изготвя шестмесечни доклади за дейността по вътрешен одит, които представя и обсъжда с Кмета на Община Хитрино.

2.Изготвя годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който обсъжда с Кмета на Община Хитрино.

3.Уведомява незабавно Кмета на Община Хитрино за идентифицирани от вътрешният одитор индикатори за измама и дава предложения за предприемане на мерки и уведомяване на компетентните органи.

4.Присъства на срещите с ръководството на Община Хитрино и обсъжда и докладва въпроси, свързани с одитната дейност и дейността на организацията.

5.Провежда срещи с Кмета на Община Хитрино по въпроси, свързани с дейността по вътрешен одит.

6.Предоставя документация, съхранявана в досиетата на вътрешният одитор на Кмета на Община Хитрино или на упълномощени от него длъжностни лица.

(2)Вътрешният одитор координира взаимодействието с външните одитори от Сметната палата и други одитори, като при необходимост им предоставя информация за стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит, докладите от одитните ангажименти, становища и други въпроси, свързани с одитната дейност.

(3) При планиране на одитни ангажименти, свързани с междуведомствени програми/проекти, вътрешният одитор координира годишния план със звената за вътрешен одит на организациите, участващи в тези програми/проекти.

(4) Вътрешният одитор подготвя за изпращане от Кмета на Община Хитрино всички необходими документи и материали, изисквани от Централното хармонизиращо звено за вътрешен одит във връзка с осъществяване на функциите му.

 

Раздел IV

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.33. Дирекция "ФСД, АПО и ОМП" включва обща администрация, организирана в следните дейности:

1. Канцелария;

2. ГРАО;

          3. Човешки ресурси;

4. Управление при кризи и отбранително - мобилизационна подготовка;

5. Финансово-стопански дейности;

Чл. 34. Канцелария:

1. осъществява организационното и техническото обслужване на общинския съвет и общинската администрация;

2. следи за своевременното изпълнението на решенията на общинския съвет и информира кмета и секретаря на общината;

3. осъществява деловодната дейност на администрацията;

4. извършва информационно–аналитична работа във връзка с молбите, жалбите и сигналите на гражданите и организира приема на граждани;

5. организира съхраняването и обработката на общинския архив, като предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;

6. организира и контролира дейността по копиране (размножаване) на документи и материали на общинския съвет, общинската администрация и граждани, ползващи административна услуга;

7. осигурява технически залите в основната административна сграда; подготвя, координира и контролира графика за тяхното използване;

8. подпомага дейността на кметовете на кметства и кметските наместници;

9. изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори и допитвания до населението;

Чл. 35. Гражданска регистрация и административно обслужване:

1. поддържа регистър на населението и локална база данни „Население“ в актуален вид;

2. съхранява документа и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд;

3. приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;

4. оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и кметски наместници;

5. контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;

6. води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;

7. извършва гражданските ритуали и издава съответните документи за тях.

8. извършва и други дейности, вменени му със закон или подзаконов нормативен акт като компетенция на ГРАО.

Чл.36. Човешки ресурси:

1. подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в общинската администрация, съгласно действащото законодателство;

2. организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена и ги представя за одобрение от кмета на общината;

3. организира разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена, както и тяхното актуализиране;

4. изготвя разписанията по длъжности и ги предлага за одобрение от кмета на общината;

5. оформя документите при сключване и промяна на трудовото правоотношение, на допълнителна трудова заетост, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и заповедите на кмета на общината. Води личните досиета на служителите от общинската администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях;

6. отговаря за издаването на документи и удостоверения на лицата ,придобили право на пенсия;

7. води статистическата отчетност за числеността на персонала и плащанията от фонд “Работна заплата” и други източници;

Чл. 37. Управление при кризи и отбранително - мобилизационна подготовка:

1. разработва плана за привеждане на общината от мирно във военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;

2. разработва военновременния план на общината и го актуализира периодично, в съответствие с методологията за военновременно планиране;

3. координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време;

4. поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в техническа изправност;

5. организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно положение;

6. подпомага при необходимост служба "Гражданска защита" към общината при осъществяване на дейността й;

7. организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение и при стихийни бедствия и аварии;

8. информира периодично и при поискване Министерство на отбраната за изпълнението на задачите по подготовка на общината за работа във военно време;

9. изпълнява и други задачи, възложени от кмета на общината, свързани с подготовката на работа във военно време;

10. организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни задачи;

11. планира, организира и осъществява общинското участие в учение по отбранително-мобилизационната подготовка;

12. контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение и обновление на военновременните запаси;

13. изпълнява функции по Закона за защита на класифицираната информация.

Чл.38. Финансово - стопански  дейности:

1. изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;

2. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;

3. изготвя заявките за необходими средства на общината;

4. подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;

5. води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на чл.чл. 21 и 22 от Закона за счетоводството;

6. изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно чл.чл. 23 - 32 от Закона за счетоводството и Примерните национални счетоводни стандарти;

7. организира отчетността на дълготрайните активи на общинската администрация;

8. организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно чл.чл. 42-45 от Закона за счетоводството;

9. подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;

10. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на общинската администрация.

11. контролира разходването на бюджетните средства и стопанисване на материалните активи от общинската администрация, звената и структурите в бюджетната сфера;

12. оказва методическа помощ на общинската администрация по прилагането на нормативните документи, свързани с контролната дейност;

13. дава становища по проекти на заповеди, наредби и други документи, свързани с финансовата дейност на общинската администрация;

14. осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни органи;

15. упражнява системен контрол по целесъобразното и законосъобразно изразходване на бюджетните средства.

16. организира разработването, приемането и актуализация на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация;

17. изготвя проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите за нейното изпълнение;

18. осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на здравеопазване, образование, култура, социални дейности и кметства;

19. извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити;

20. подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели;

21. следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет;

22. изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и тарифата към нея;

23. съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината;

Чл.39. Дирекция “Регионално развитие, хуманитарни дейности и програми” включва специализирана администрация, организирана в следните дейности:

1. Общинска собственост;

2. Устройство на територията;

         3. Регионално развитие и икономически дейности;

4. Образование, култура и социални дейности

         5. Екология и чистота;

6. Програми и евроинтеграция

Чл.40. Устройство на територията:

1. изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);

2. поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на издадените строителни книжа;

3. поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;

4. организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти.

5. извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;

6. упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;

7. извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва актове на нарушителите;

8. изпълнява влезли в сила заповеди на кмета на общината за премахване на незаконни строежи;

9. съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки, павилиони и будки;

10. извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите и отговаря на същите;

11. издава удостоверения в рамките на своята компетентност;

12. участва в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с дейността на общината.

13. организира изработването на нови специализирани кадастрални карти, регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;

14. извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен регистър;

15. изготвя и придвижва преписките по допълване на кадастралните планове и по частично изменение на регулационните планове;

16. организира обявяването на кадастрални, регулационни и нивелетни планове;

17. нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документи за собственост;

18. ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;

19. съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив;

20. участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи;

21. проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;

22. окомплектова и изпраща преписки до съда;

23. издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите , предвидени в закон или друг нормативен акт;

24. извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж и контролира изпълнението им;

25. заверява протоколите за откриване на строителна площадка;

26. уточнява и определя административните адреси, съгласувано с отдел “ГРАО”;

27. подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи.

Чл.41. Общинска собственост:

1. издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на общината и съставя актове за общинска собственост;

2. проучва, комплектова и подготвя за изпращане на областния управител преписки за деактуване на имоти държавна собственост;

3. подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти - държавна собственост;

4. издирва и съставя актове за незаети общински имоти;

5. подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало;

6. поддържа в актуалност главния регистър, картотеката, регистъра на решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;

7. обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, и подготвя документите свързани с тях;

8. обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;

9. приема и обработва молби за разполагане на временни търговски обекти (ВТО) и рекламно-информационни елементи на територията на общината и ги внася за разглеждане в комисиите по ВТО и реклама. След решенията на Комисиите се подготвят договори, в съответствие с Наредбите на общинския съвет;

10. изготвя проекти на решения на общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;

11. организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост;

12. координира и контролира процедурите, предвидени в Закона за устройство на територията, касаещи имотите общинска собственост;

13. извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;

14. изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;

15. изготвя споразумения към договори (за отдаване под наем) и предизвестия за прекратяването им;

16. изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите; заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки;

17. организира провеждането на търгове и конкурси при приватизация на обекти общинска собственост;

18. подготвя и осъществява сключване на приватизационни сделки с общински имоти и вписване на ипотека при разсрочено плащане;

19. подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по договорите за наем на общински имоти, както и информация за просрочените плащания от нередовни наематели на общинска собственост;

20. подготвя и организира процедурите по провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие с Наредбата за концесиите в общината;

21. следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им;

22. води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол в съответствие с изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол;

23. подготвя информация в рамките на своята компетентност по Закона за кадастъра и имотния регистър и я изпраща до службите по вписвания и кадастъра.

Чл.42. Регионално развитие и икономически дейности:

1. организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на инфраструктурата;

2. извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория;

3. консултира потребителите и упражнява контрол върху спазване на техните права в съответствие със Закона за защита на потребителите и правилата за търговия;

4. приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и тютюневи изделия, обработва ги и след издаване на удостоверения ги вписва в регистър;

5. приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с отпадъци, отломки от черни и цветни метали и сплавите им, обработва документите и след издаване на удостоверение ги вписва в регистър;

6. провежда процедури по издаване на разрешителни за обществен превоз;

7. подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазване на условията им;

8. внася предложение до общинския съвет за одобряване на транспортната схема на общината;

9. разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите на основа на приетата от общински съвет транспортна схема;

10. урежда отношенията между собственици и ползватели на земеделски земи по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи;

11. извършва справки и въз основа на тях издава служебни бележки относно правото на ползване на земеделски земи, служебни бележки от емлячните регистри;

12. събира и обобщава информация за Националния статистически институт и Областната служба “Земеделие и гори” относно растениевъдството и животновъдството в общината;

13. извършва регистрация на земеделска и горска техника;

14. изготвя предложения до общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи - общинска собственост;

15. подготвя и участва в търгове за отдаване под наем на земеделски земи след решение на общинския съвет и подготвя съответните договори за отдаване под наем.

Чл.43. Образование, култура и социални дейности:

1. координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с Министерство на образованието и науката (МОН) и Регионалните инспекторати по образованието на МОН, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение;

2. осигурява задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст;

3. организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и обслужващите звена. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;

4. осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските училища и детски заведения;

5. осигурява условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за учениците и учителите;

6. разработва мрежата на общинските училища и детските заведения;

7. разработва програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена;

8. разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти;

9. участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;

10. координира дейността на спортните клубове на територията на общината;

11. участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и младежки проблеми;

12. участва в общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ППМН).

13. подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите;

14. организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане;

15. организира и координира съвместно с Бюрото по труда изпълнението на общинската програма за временна заетост;

16. организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните дейности;

17. организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар;

18. организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на общината;

19. извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти и читалищата, и на тези със смесено финансиране. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на културата относно прилагане на специфичните нормативни изисквания.

         Чл.44. Екология и чистота:

         1. изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;

2. участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;

3. участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти;

4. координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, ХЕИ, ДВСК, РДНСК, РДВР, както и с:

- неправителствените екологични и природозащитни организации и движения,

- научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;

5. контролира екологичното състояние на общината;

6. изготвя задания на проекти за озеленяване;

7. въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците, чрез интегриран мениджмънт;

8. подготвя  дейността по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата дейност;

9. участва в изготвянето на графици за почистване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение;

10. упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;

11. изготвя и реализира програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета;

12. разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на  всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация.

Чл.45. Програми и евроинтеграция:

1. участва при изготвяне и актуализация на общинския план за развите;

2. организира разработването и изпълнението на програми и

проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие;

3.  разработва  проекти по програми и фондове, финансирани от ЕС;

4. поддържа контакти с консултантски и проектантски екипи при изготвянето и реализацията на проекти;

5. поддържа контакти с представители на финансиращи органи  при изготвянето и реализацията на проекти;

 

Глава пета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

Чл.45.Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.

Чл. 46.Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината.

Чл. 47.(1) Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и Вътрешните правила за работата на общинската администрация.

(2) Вътрешните правила за работа в община Хитрино се утвърждават от кмета на общината.

Чл. 48.(1) Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени със закон.

(2) Кметът на общината или упълномощен от него служител с ръководни функции може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните характеристики.

         Чл. 49.(1) Постъпването на държавна служба в общинската администрация става задължително след провеждане на конкурс.

(2) Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.

Чл. 50.Служители в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.

Чл. 51.(1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи определени от кмета на общината в кръга на дейността им.

(2) При отсъствие, ръководителя на административното звено се замества от определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията.

Чл.52.Служителите от общинската администрация са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната;

2. с ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на общинската администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт;

3. да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи;

4. професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица;

5. да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и общината;

6. да проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред кмета, заместник-кметовете и секретаря за по-ефективно управление на общината;

7. да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат новостите в работата си;

8. да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на граждани и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок;

9. да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със закона;

10. да ползват икономично канцеларските материали, ел.енергия, вода, телефонни разговори и др. с цел намаляване на разходите за материалната издръжка на общината;

11. да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или подготвят, в съответствие с нормативните изисквания;

12. да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда.

Чл. 53.Служителите могат да правят изявление от името на общината само със съгласието на кмета на общината.

Чл. 54.Служителите в общинската администрация имат право на представително или работно облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на представителното и работното облекло се определя ежегодно със заповед на кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.

Чл. 55.За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждение по ред, определен в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове.

Чл. 56.(1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5 дневна работна седмица.

(2) Началото и края на работното време и почивките на служителите от общинската администрация се определя с Вътрешните правила за работа на общинската администрация.

Чл. 57.(1) За принос при изпълнение на служебните си задължения служителите в общинската администрация имат право на отличия и награди.

(2) Видовете отличия и награди, както и реда за получаването им се определят с Вътрешните правила за работа на общинската администрация.

(3) Награждаването на служителите от общинската администрация се извършва със заповед на кмета на общината. В заповедта за награждаване се определя видът отличие или награда.

(4) Кметът на общината може по своя преценка едновременно да награди с отличие и с предметна награда.

Чл. 58.За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.

Чл. 59.Служителите в общинската администрация имат всички права и задължения съгласно Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхната дейност.

         

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Устройственият правилник на общинската администрация се издава на основание чл.44, ал.1, т.16 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Закона за администрацията.

§2. Устройственият правилник на общинската администрация е утвърден със заповед № 39 от 26.01.2009 г. на кмета на общината и влиза в сила от датата на издаване на заповедта)